Nhà nước là gì? Nhà nước có nguồn gốc thế nào?

Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ổn định cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế, thể hiện sự hài hòa giữa các mối quan hệ xã hội… Vậy nhà nước là gì?

1. Trạng thái là gì?

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm Nhà nước và mỗi cách tiếp cận sẽ có một khái niệm với ý nghĩa riêng cũng như phục vụ cho các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu riêng.

Ph.Ăngghen khi nghiên cứu về nguồn gốc của nhà nước đã cho rằng, nhà nước là sản phẩm của xã hội phát triển đến một giai đoạn nhất định, khi xã hội đã phân chia thành các giai cấp và mâu thuẫn giai cấp không thể giải quyết được. Nhà nước có vai trò làm giảm bớt và ổn định mâu thuẫn giai cấp.

Theo Lênin, nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác.

I. Kant lại tiếp cận nhà nước từ khái niệm pháp luật và trật tự pháp luật, ông cho rằng: Nhà nước là sự liên hiệp của nhiều người tuân theo pháp luật.

Nhà nước bao gồm những người không trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất nên Nhà nước được tổ chức để quản lý xã hội và điều hành mọi hoạt động của xã hội.

Sự ra đời và tồn tại của nhà nước trong đời sống xã hội là tất yếu trước yêu cầu phối hợp hoạt động, giữ gìn trật tự chung, phòng chống ngoại xâm, thiên tai, bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng. Nhà nước được xem là cơ quan quyền lực tối cao của xã hội nhưng lại do kẻ mạnh thống trị, lực lượng này sử dụng nhà nước để vừa thực hiện quản lý các hoạt động chung của xã hội vừa mang lại lợi ích cho giai cấp tư nhân. cấp bản thân.

Như vậy, State có thể được hiểu là Nhà nước:

– Là tổ chức chính trị hùng mạnh của xã hội có giai cấp.

– Phân bố dân cư theo đơn vị hành chính – lãnh thổ

– Có bộ máy quyền lực công

– Chủ quyền trong lãnh thổ quốc gia của bạn

– Có quyền quy định các loại thuế bắt buộc đối với cá nhân, tổ chức trong xã hội.

>> Xem thêm: Nhà nước pháp quyền là gì?

2. Bộ máy nhà nước là gì?

Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, hợp thành một hệ thống được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc thống nhất, tạo thành một cơ chế đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của Nhà nước. Chính quyền.

Bộ máy Nhà nước bao gồm các cơ quan như:

– Hệ thống cơ quan nhà nước ở trung ương bao gồm: Quốc hội, Chính phủ, các bộ và cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội được coi là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất có quyền quyết định những vấn đề quan trọng, là cơ quan lập pháp.

– Cơ quan nhà nước ở địa phương gồm: HĐND, UBND, TAND các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

Bộ máy Nhà nước được Nhà nước trao quyền để thay mặt Nhà nước giải quyết các công việc. Các chức năng của bộ máy nhà nước cũng được xác định dựa trên chức năng của Nhà nước và có hai chức năng chính là đối nội và đối ngoại.

3. Nguồn gốc nhà nước là gì?

Nước là gì?

Nhà nước ra đời khi xã hội đã phân chia thành các giai cấp. Do xã hội nguyên thủy chưa có sự phân chia giai cấp nên trong xã hội nguyên thủy chưa có Nhà nước.

Xem thêm bài viết hay:  Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa ” Sign Up Nghĩa Là Gì, Sign Up Nghĩa Là Gì

Bốn loại Nhà nước đã được hình thành:

1. Trạng thái của chủ sở hữu nô lệ

2. Nhà nước phong kiến

3. Nhà nước tư sản

4. Nhà nước vô sản (còn gọi là Nhà nước xã hội chủ nghĩa)

Nguồn gốc nhà nước được hình thành từ các yếu tố khác nhau theo các quan điểm khác nhau.

– Các học thuyết tôn giáo và thần quyền (Thiên chúa giáo, Nho giáo, v.v.) cho rằng Nhà nước được sinh ra bởi ý chí của Thiên Chúa và người cai trị một quốc gia là do Thiên Chúa lựa chọn.

– Thuyết phụ hệ cho rằng Nhà nước ra đời là do gia đình hình thành và phát triển. Mỗi dòng họ sẽ có 01 người đứng đầu – người đó là tộc trưởng, mỗi dòng tộc có 01 người đứng đầu – người đó là tộc trưởng.

– Thuyết khế ước xã hội: Nhà nước ra đời do mọi người cùng nhau ký kết tạo ra một thỏa thuận / khế ước, để mọi người cùng sống và hoạt động trong khuôn khổ đó.

Theo học thuyết Mác – Lê-nin, nguồn gốc của Nhà nước gắn liền với sự phát triển kinh tế, xã hội. Nhà nước ra đời trước nhu cầu cần có một tổ chức quyền lực đặc biệt đủ mạnh để điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội khi có những mâu thuẫn, đấu tranh giai cấp ngày càng gay gắt. Nhà nước sẽ có nhiệm vụ điều tiết xã hội, bảo vệ lợi ích chung trong xã hội.

4. Chức năng của nhà nước là gì?

Căn cứ vào phạm vi hoạt động của Nhà nước, các chức năng của Nhà nước được phân thành các chức năng sau:

– Chức năng nội bộ

Đây là những hoạt động chủ yếu của nhà nước trong mối quan hệ với các cá nhân và tổ chức trong nước.

+ Chức năng kinh tế

+ Chức năng xã hội

+ Chức năng đàn áp

+ Chức năng bảo vệ trật tự pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

– Chức năng bên ngoài

Đây là những hoạt động chủ yếu của Nhà nước trong quan hệ với các nước và các dân tộc. Đó là những chức năng như:

+ Chức năng tiến hành chiến tranh xâm lược

+ Chức năng phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc, chức năng thiết lập quan hệ ngoại giao và hợp tác quốc tế.

Căn cứ vào hoạt động của Nhà nước trên các lĩnh vực xã hội, chức năng của Nhà nước được phân loại theo từng lĩnh vực cụ thể, tương ứng với từng lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội. Đó là những chức năng như:

Chức năng kinh tế:

Đó là chức năng của mọi nhà nước và chức năng này do Nhà nước thực hiện nhằm củng cố và bảo vệ sự tồn tại cơ bản của Nhà nước, đồng thời ổn định và phát triển nền kinh tế.

Những chức năng xã hội:

Là toàn bộ hoạt động của Nhà nước trong việc tổ chức và quản lý các vấn đề của đời sống xã hội như giáo dục, y tế, lao động, việc làm,… Các hoạt động này nhằm góp phần củng cố và bảo vệ lợi ích. bảo đảm sự phát triển ổn định, an toàn và hài hòa của toàn xã hội.

– Chức năng đàn áp:

Trong trường hợp đấu tranh giai cấp, chức năng trấn áp của Nhà nước nhằm chống lại sự phản kháng của giai cấp bị trị là hết sức cần thiết nhằm bảo vệ sự tồn tại của nhà nước và lợi ích của giai cấp thống trị.

Xem thêm bài viết hay:  What Is A Suffix Name Là Gì, How To Use Jr, Sr, Ii, Iii, Etc

– Chức năng tiến hành chiến tranh xâm lược:

Đó là chức năng đặc trưng của Nhà nước: chủ nô, phong kiến, tư sản trong thời kỳ đế quốc trở về trước, nhằm mục đích xâm chiếm và mở rộng lãnh thổ, bóc lột sức lao động …

– Chức năng bảo vệ trật tự pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức

Để thực hiện chức năng này, Nhà nước sử dụng nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác nhằm bảo đảm ổn định, trật tự xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu. thân trong xã hội.

– Chức năng bảo vệ đất nước:

Đây là chức năng mà Nhà nước phải thực hiện để bảo vệ đất nước, chống lại các cuộc chiến tranh xâm lược và các tác động tiêu cực khác từ bên ngoài.

– Chức năng thiết lập quan hệ với các nước:

Là chức năng được thực hiện nhằm thiết lập các mối quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa… với các nước trên thế giới để phát triển kinh tế, giáo dục… trong nước, đồng thời có thể cùng nhau giải quyết các vấn đề quốc tế.

Ngoài ra, các chức năng của nhà nước có thể được phân loại trên các cơ sở khác.

Ví dụ:

Căn cứ vào bản chất của nhà nước, các chức năng của nhà nước được chia thành:

– Chức năng thể hiện đẳng cấp

– Chức năng biểu hiện xã hội

Theo mục đích thực hiện, các chức năng của nhà nước được chia thành:

– Chức năng quy tắc

– Chức năng dịch vụ

Căn cứ vào hình thức thực hiện, các chức năng của nhà nước được chia thành:

– Chức năng lập pháp

– Chức năng điều hành

– Chức năng tư pháp …

5. Cơ quan nhà nước là gì?

Nước là gì?

Mỗi cơ quan nhà nước có số lượng người nhất định, có thể gồm 01 người (Nguyên thủ quốc gia ở nhiều nước) hoặc 01 nhóm người (Quốc hội, Chính phủ …).

– Tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước do pháp luật xác định về vị trí, tính chất, nhiệm vụ, vai trò, con đường hình thành, cơ cấu tổ chức, nội dung, hình thức và phương thức hoạt động …

– Mỗi cơ quan Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng do pháp luật quy định.

Ví dụ: Quốc hội có chức năng lập pháp, quyết định những vai trò quan trọng của đất nước, Tòa án có chức năng xét xử các vụ án.

Cơ quan nhà nước có quyền:

+ Ban hành một số quyết định dưới dạng quy tắc xử sự chung hoặc quyết định riêng và là những quyết định có giá trị bắt buộc mỗi cá nhân, tổ chức hữu quan phải tôn trọng hoặc thực hiện.

+ Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các quyết định của cơ quan có thẩm quyền

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và sửa đổi, bổ sung / thay thế các quyết định đó

+ Sử dụng các biện pháp cần thiết, kể cả các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước để bảo đảm việc thi hành các quyết định đó.

6. Tài sản nhà nước là gì?

Bộ luật dân sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về quyền nhân thân và tài sản của cá nhân, tổ chức, theo đó, Mục 2 Chương XIII Phần thứ hai của Bộ luật này quy định các hình thức sở hữu đó là:

– Do toàn dân làm chủ

– Tài sản riêng

– Sở hữu chung.

Xem thêm bài viết hay:  5 Mẹo Nhận Cuộn Giấy Trong Hayday Là Gì, Hayday Vietnam

Không có hình thức sở hữu Nhà nước.

Tuy nhiên, Điều 197 Bộ luật Dân sự quy định tài sản thuộc sở hữu toàn dân như sau:

Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý. đại diện cho chủ sở hữu và thống nhất quản lý. ”

Như vậy, pháp luật dân sự không có quy định nào về tài sản của Nhà nước mà chỉ quy định về tài sản thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước đại diện chủ sở hữu như tài nguyên thiên nhiên, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước. nước đầu tư và quản lý.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 đã được thay thế bởi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định:

1. Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước nhân danh chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung ứng dịch vụ công và bảo đảm quốc phòng. bảo mật tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các tài nguyên khác.

Như vậy, Luật mới thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã bỏ cụm từ “tài sản nhà nước” và thay bằng cụm từ “tài sản công” để phù hợp hơn với quy định của pháp luật dân sự. về các hình thức sở hữu, hướng tới tài sản thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Có thể thấy, pháp luật chỉ quy định tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước nhân danh chủ sở hữu quản lý và thống nhất quản lý.

Tài sản công bao gồm:

– Tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung ứng dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng;

– Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

-Tài sản công tại doanh nghiệp;

– Tiền thuộc ngân sách nhà nước, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các tài nguyên khác.

Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL vừa giải đáp thông tin cho Trạng thái là gì? Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Bạn thấy bài viết Nhà nước là gì? Nhà nước có nguồn gốc thế nào? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Nhà nước là gì? Nhà nước có nguồn gốc thế nào? bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Nhà nước là gì? Nhà nước có nguồn gốc thế nào? của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận