Ký quỹ là gì? Các bên có quyền, nghĩa vụ gì khi ký quỹ?

Thế chấp, bảo lãnh, cầm cố, ký quỹ là một trong những biện pháp bảo đảm được quy định trong Bộ luật Dân sự hiện hành. Vậy ký quỹ là gì? Các bên cần biết gì về quyền và nghĩa vụ của mình?

Đặt cọc trong Bộ luật dân sự được quy định như thế nào?

Theo Khoản 5 Điều 292 Bộ luật Dân sự 2015 đang có hiệu lực thi hành thì ký quỹ là một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bên cạnh việc cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, bảo đảm quyền sở hữu, bảo lãnh, thế chấp, cầm giữ tài sản. .

Định nghĩa Ký quỹ là gì? Điều 330 của Bộ luật Dân sự này quy định như sau:

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý, giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại tổ chức tín dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Có thể thấy, theo định nghĩa này, margin được hiểu như sau:

– Đây là biện pháp đặt cọc tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

– Tài sản ký quỹ bao gồm: Một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý, giấy tờ có giá.

– Hình thức ký quỹ: Gửi tài sản vào tài khoản phong tỏa tại tổ chức tín dụng.

– Mục đích: Đặt cọc được thực hiện để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

– Người chấp hành: Người có nghĩa vụ.

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 330 Bộ luật Dân sự 2015:

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì được tổ chức tín dụng nơi đặt cọc thanh toán và bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ phí dịch vụ. .

Có thể thấy, đặt cọc là biện pháp bảo đảm đối với bên có quyền. Trong đó, nếu người có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì số tiền, giấy tờ có giá, đá quý… mà người có nghĩa vụ đã gửi tại tổ chức tín dụng sẽ được tổ chức tín dụng này thanh toán. thanh toán và bồi thường cho bên có quyền.

Ghi chú: Việc thanh toán và bồi thường thiệt hại được thực hiện sau khi trừ chi phí dịch vụ (nếu có).

Ví dụ: Ông A và ông B cùng nhau thực hiện một dự án trong thời hạn 12 tháng. Tuy nhiên, để chắc ăn, hai anh em có thỏa thuận với nhau là ông A và ông B sẽ gửi vào ngân hàng C mỗi người số tiền là 300 triệu đồng.

Nếu trong thời hạn 12 tháng này mà một trong hai bên không tiến hành công trình nữa thì bên kia sẽ được ngân hàng C thanh toán cho bên kia một triệu đồng đã đặt cọc sau khi trừ chi phí dịch vụ.

Ngoài ra, theo Điều 39 Nghị định 21/2021/NĐ-CP, Chính phủ đã quy định cụ thể việc đặt cọc, nộp tiền là tài sản dùng để đặt cọc (hay còn gọi là ký quỹ). Đặc biệt:

Xem thêm bài viết hay:  Doanh thu là gì? Cách xác định doanh thu thế nào?

– Tiền đặt cọc được gửi vào tài khoản phong tỏa tại tổ chức tín dụng do các bên thoả thuận hoặc do bên có quyền chỉ định để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ giữa các bên.

– Các bên có thể thoả thuận về việc đặt cọc một hoặc nhiều lần cũng như số tiền đặt cọc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm bị vi phạm thì số tiền đặt cọc của các bên được dùng để thanh toán nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại theo quy định sau khi trừ phí dịch vụ nếu có.

Ký quỹ là gì? (Hình minh họa)

Quyền và nghĩa vụ của các bên khi đặt cọc?

Như đã phân tích ở trên, ký quỹ là một trong những biện pháp bảo đảm giữa bên có nghĩa vụ và bên có quyền, ký quỹ là một trong những loại tài sản trong lĩnh vực ký quỹ. Theo đó, Điều 40 Nghị định 21/2021 / NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của ba bên như sau:

tổ chức tín dụng

– Hưởng phí dịch vụ.

– Yêu cầu bên có quyền thực hiện đúng thỏa thuận về ký quỹ.

– Thanh toán nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền.

– Trả lại tiền đặt cọc sau khi đã trả nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền và khi chấm dứt việc đặt cọc.

– Các quyền và nghĩa vụ khác.

Người thụ hưởng

– Được yêu cầu và thanh toán đầy đủ, đúng hạn trong phạm vi ký quỹ từ tổ chức tín dụng nơi ký quỹ.

– Thực hiện đúng thủ tục theo quy định của tổ chức tín dụng nơi gửi tiền để nhận tiền đặt cọc.

– Các quyền và nghĩa vụ khác.

Bên bắt buộc (bên ký quỹ)

– Được thoả thuận các điều kiện thanh toán theo cam kết của bên có quyền và thoả thuận với tổ chức tín dụng nơi ký quỹ.

– Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi gửi tiền trả lại tiền ký quỹ. Ngoài ra, bên nhận ký quỹ còn được trả lãi nếu có thỏa thuận với tổ chức tín dụng nơi ký quỹ.

– Rút, bổ sung tiền đặt cọc hoặc đưa tiền đặt cọc tham gia các giao dịch dân sự khác nếu được bên có quyền đồng ý.

Xem thêm bài viết hay:  Thương lượng tập thể là gì? Các nội dung liên quan cần biết

– Nộp đủ tiền ký quỹ cho tổ chức tín dụng.

– Các quyền và nghĩa vụ khác.

Một số lưu ý về ký quỹ trong hoạt động đầu tư

1. Những trường hợp nào thì phải ký quỹ?

Khoản 1 Điều 43 Luật Đầu tư và Khoản 1 Điều 25 Nghị định 31/2021:

Để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc có bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng. hàng hóa nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, trừ các trường hợp sau:

Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

Nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất;

Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương. đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác;

Dự án đầu tư đã thực hiện hoặc đã được phê duyệt hoặc cho phép thực hiện theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đủ điều kiện bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

Lưu ý: Căn cứ khoản 4 Điều 77 Luật Đầu tư: Trường hợp nhà đầu tư điều chỉnh mục tiêu, tiến độ dự án đầu tư hoặc chuyển mục đích sử dụng đất sau khi Luật này có hiệu lực thì phải ký hợp đồng. quỹ hoặc phải có bảo lãnh của ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ theo quy định

2. Thời điểm gửi tiền là khi nào?

Theo Khoản 5 Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thời điểm ký quỹ được xác định như sau:

– Trường hợp Chủ đầu tư không tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Sau khi được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời có Quyết định chấp thuận chủ đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt chủ đầu tư. hoặc Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá và trước khi tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm bài viết hay:  WordPress › Error

– Đối với trường hợp nhà đầu tư đã ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và được Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm: Trước thời điểm có quyết định giao đất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Lưu ý: Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Cơ quan đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam do nhà đầu tư lựa chọn.

Nhà đầu tư chịu các chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản bảo đảm hiệu quả dự án và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản.

3. Mức ký quỹ là bao nhiêu?

Căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án đầu tư, mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 01% đến 03% vốn đầu tư của dự án đầu tư, cụ thể:

– Đối với mức vốn đến 300 tỷ đồng ký quỹ là 3%;

– Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;

– Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng ký quỹ là 1%.

Trường hợp dự án đầu tư gồm nhiều giai đoạn đầu tư thì khoản ký quỹ được nộp và hoàn trả theo từng giai đoạn thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả.

Trên đây là giải thích về ký quỹ là gì? Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline để được các chuyên gia pháp lý hỗ trợ.

Bạn thấy bài viết Ký quỹ là gì? Các bên có quyền, nghĩa vụ gì khi ký quỹ? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Ký quỹ là gì? Các bên có quyền, nghĩa vụ gì khi ký quỹ? bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Ký quỹ là gì? Các bên có quyền, nghĩa vụ gì khi ký quỹ? của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận