Hãy phân tích các tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hoá các nước đang phát triển | Địa Lý 10

1. Các khái niệm

+ Tất cả quốc gia được Liên hợp quốc phân thành hai loại chính, đó là các nước tăng trưởng và các nước đang tăng trưởng. Việc phân loại tất cả quốc gia dựa trên tình trạng kinh tế như GDP, GNP, thu nhập bình quân đầu người, công nghiệp hóa, mức sống, v.v.

Nước đang tăng trưởng là nước có mức sống bình quân đầu người còn khiêm tốn, nền công nghiệp chưa tăng trưởng đầy đủ, chỉ số tăng trưởng con người (HDI) và thu nhập bình quân đầu người thấp. cao. Ở các nước này, ngoại trừ thiểu số (các nước mới công nghiệp tăng trưởng) đạt mức khá hoặc cao, phần lớn dân số có thu nhập bình quân đầu người và chỉ số tăng trưởng con người.

2. Đặc điểm của các nước đang tăng trưởng là gì?

Mức độ tăng trưởng của một xã hội bao gồm cả cơ sở hạ tầng hiện đại về vật chất và vật chất và sự chuyển đổi khỏi các lĩnh vực sản xuất có trị giá ngày càng tăng thấp như nông nghiệp và khai khoáng. tài nguyên tự nhiên. Ở các nước tăng trưởng, hệ thống kinh tế dựa trên sự tăng trưởng mạnh mẽ và vững bền trong các lĩnh vực dịch vụ, nghiên cứu và tăng trưởng, giáo dục hoặc thông tin.

+ Những nước có tiến bộ vượt trội so với nhóm nước đang tăng trưởng nhưng chưa đạt trình độ của nhóm nước tăng trưởng được xếp vào nhóm nước công nghiệp mới tăng trưởng.

+ Việc vận dụng thuật ngữ nước đang tăng trưởng cho tất cả các nước chưa đạt trình độ của các nước tăng trưởng là ko thích hợp, nhiều trường hợp nhiều nước nghèo tình hình kinh tế ko được cải thiện, thậm chí còn suy thoái. giảm.

Đăng bởi: Trường Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Phân mục: Lớp 10, Địa lý 10

[rule_{ruleNumber}]

#Hãy #phân #tích #các #tác #động #tích #cực #và #tiêu #cực #của #đô #thị #hoá #các #nước #đang #phát #triển #Địa #Lý

[rule_3_plain]

#Hãy #phân #tích #các #tác #động #tích #cực #và #tiêu #cực #của #đô #thị #hoá #các #nước #đang #phát #triển #Địa #Lý

Câu hỏi: Dựa vào bảng 2.11, hãy phân tích các tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hoá các nước đang tăng trưởng.
Lời giải:
Các tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hoá các nước đang tăng trưởng:
Tác động
Tích cực
Tiêu cực
Dân số

– Tỉ suất sinh và tử thấp hơn, tuổi thành hôn muộn hơn so với nông thôn.
– Thay đổi phân bố dân cư và lao động.
– Dịch chuyển cơ cấu lao động theo nhóm ngành kinh tế, theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

– Tác động tới cơ cấu tuổi ở nông thôn.
– Thiếu hụt lao động ở nông thôn.

Xem thêm bài viết hay:  Người trẻ học lập trình gặp khó vì đâu?

Kinh tế

– Xúc tiến tăng trưởng và dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.
– Tăng cường thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.
– Kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng hiện đại.
– Tạo ra thị trường tiêu thụ rộng lớn.

– Chênh lệch trong tăng trưởng kinh tế giữa thành thị và nông thôn.

– Kết cấu hạ tầng đô thị quá tải.

Xã hội

– Khắc phục việc làm, tăng lên thu nhập cho người lao động.
– Cải thiện các điều kiện dịch vụ, ý tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục.
– Rộng rãi lối sống đô thị.

– Sức ép về việc làm, nhà ở.
– Phân hóa giàu nghèo.
– An sinh xã hội ko đảm bảo,…

Môi trường
Đô thị hóa gắn liền với mở rộng và tăng trưởng ko gian đô thị, tạo môi trường đô thị hiện đại, sạch đẹp, thân thiết.
Sức ép cho môi trường đô thị.
>>> Tham khảo: Trình diễn đặc điểm quá trình đô thị hóa ở nước ta?
Tri thức tham khảo về các nước đang tăng trưởng
1. Khái niệm
+ Tất cả quốc gia được Liên Hợp Quốc phân thành hai loại chính, đó là các nước tăng trưởng và các nước đang tăng trưởng. Việc phân loại tất cả quốc gia dựa trên tình trạng kinh tế như GDP, GNP, thu nhập bình quân đầu người, công nghiệp hóa, mức sống, v.v. 

+ Các nước đang tăng trưởng là một quốc gia có bình quân mức sống còn khiêm tốn, có nền tảng công nghiệp chưa được tăng trưởng hoàn toàn và có chỉ số tăng trưởng con người (HDI) cũng như thu nhập bình quân đầu người ko cao. Ở tất cả quốc gia này, ngoại trừ nhóm thiểu số (các nước công nghiệp mới) đạt tới được mức khá hoặc cao, phần lớn còn lại có thu nhập bình quân đầu người và chỉ số tăng trưởng con người chỉ ở mức trung bình.

2. Đặc điểm của các nước đang tăng trưởng là
+ Mức độ tăng trưởng của một xã hội bao hàm cơ sở hạ tầng hiện đại cả về mặt vật chất và thể chất và sự chuyển đổi ra khỏi những lĩnh vực sản xuất tạo ra trị giá ngày càng tăng thấp như nông nghiệp và khai thác tài nguyên tự nhiên. Ở các nước tăng trưởng, hệ thống kinh tế dựa trên sự tăng trưởng mạnh mẽ và vững bền lĩnh vực dịch vụ, nghiên cứu tăng trưởng, giáo dục hay thông tin.
+ Tất cả quốc gia có sự tiến bộ vượt trội so với các nước đang tăng trưởng nhưng chưa đạt tới trình độ của các nước tăng trưởng được đưa vào nhóm nước mới công nghiệp hóa.
+ Việc vận dụng thuật ngữ nước đang tăng trưởng cho toàn thể các nước chưa đạt trình độ nước tăng trưởng trong nhiều trường hợp là ko thích hợp, ko ít quốc gia nghèo ko hề có những cải thiện tình hình kinh tế thậm chí là suy giảm.
Đăng bởi: Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL
Phân mục: Lớp 10, Địa lý 10

Xem thêm bài viết hay:  Làm thế nào để bạn thu thập dữ liệu bán hàng?

#Hãy #phân #tích #các #tác #động #tích #cực #và #tiêu #cực #của #đô #thị #hoá #các #nước #đang #phát #triển #Địa #Lý

[rule_2_plain]

#Hãy #phân #tích #các #tác #động #tích #cực #và #tiêu #cực #của #đô #thị #hoá #các #nước #đang #phát #triển #Địa #Lý

[rule_2_plain]

#Hãy #phân #tích #các #tác #động #tích #cực #và #tiêu #cực #của #đô #thị #hoá #các #nước #đang #phát #triển #Địa #Lý

[rule_3_plain]

#Hãy #phân #tích #các #tác #động #tích #cực #và #tiêu #cực #của #đô #thị #hoá #các #nước #đang #phát #triển #Địa #Lý

Câu hỏi: Dựa vào bảng 2.11, hãy phân tích các tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hoá các nước đang tăng trưởng.
Lời giải:
Các tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hoá các nước đang tăng trưởng:
Tác động
Tích cực
Tiêu cực
Dân số

– Tỉ suất sinh và tử thấp hơn, tuổi thành hôn muộn hơn so với nông thôn.
– Thay đổi phân bố dân cư và lao động.
– Dịch chuyển cơ cấu lao động theo nhóm ngành kinh tế, theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

– Tác động tới cơ cấu tuổi ở nông thôn.
– Thiếu hụt lao động ở nông thôn.

Kinh tế

– Xúc tiến tăng trưởng và dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.
– Tăng cường thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.
– Kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng hiện đại.
– Tạo ra thị trường tiêu thụ rộng lớn.

– Chênh lệch trong tăng trưởng kinh tế giữa thành thị và nông thôn.

– Kết cấu hạ tầng đô thị quá tải.

Xã hội

– Khắc phục việc làm, tăng lên thu nhập cho người lao động.
– Cải thiện các điều kiện dịch vụ, ý tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục.
– Rộng rãi lối sống đô thị.

– Sức ép về việc làm, nhà ở.
– Phân hóa giàu nghèo.
– An sinh xã hội ko đảm bảo,…

Môi trường
Đô thị hóa gắn liền với mở rộng và tăng trưởng ko gian đô thị, tạo môi trường đô thị hiện đại, sạch đẹp, thân thiết.
Sức ép cho môi trường đô thị.
>>> Tham khảo: Trình diễn đặc điểm quá trình đô thị hóa ở nước ta?
Tri thức tham khảo về các nước đang tăng trưởng
1. Khái niệm
+ Tất cả quốc gia được Liên Hợp Quốc phân thành hai loại chính, đó là các nước tăng trưởng và các nước đang tăng trưởng. Việc phân loại tất cả quốc gia dựa trên tình trạng kinh tế như GDP, GNP, thu nhập bình quân đầu người, công nghiệp hóa, mức sống, v.v. 

Xem thêm bài viết hay:  Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa lý THPT năm 2022 mã đề 301 đến 324

+ Các nước đang tăng trưởng là một quốc gia có bình quân mức sống còn khiêm tốn, có nền tảng công nghiệp chưa được tăng trưởng hoàn toàn và có chỉ số tăng trưởng con người (HDI) cũng như thu nhập bình quân đầu người ko cao. Ở tất cả quốc gia này, ngoại trừ nhóm thiểu số (các nước công nghiệp mới) đạt tới được mức khá hoặc cao, phần lớn còn lại có thu nhập bình quân đầu người và chỉ số tăng trưởng con người chỉ ở mức trung bình.

2. Đặc điểm của các nước đang tăng trưởng là
+ Mức độ tăng trưởng của một xã hội bao hàm cơ sở hạ tầng hiện đại cả về mặt vật chất và thể chất và sự chuyển đổi ra khỏi những lĩnh vực sản xuất tạo ra trị giá ngày càng tăng thấp như nông nghiệp và khai thác tài nguyên tự nhiên. Ở các nước tăng trưởng, hệ thống kinh tế dựa trên sự tăng trưởng mạnh mẽ và vững bền lĩnh vực dịch vụ, nghiên cứu tăng trưởng, giáo dục hay thông tin.
+ Tất cả quốc gia có sự tiến bộ vượt trội so với các nước đang tăng trưởng nhưng chưa đạt tới trình độ của các nước tăng trưởng được đưa vào nhóm nước mới công nghiệp hóa.
+ Việc vận dụng thuật ngữ nước đang tăng trưởng cho toàn thể các nước chưa đạt trình độ nước tăng trưởng trong nhiều trường hợp là ko thích hợp, ko ít quốc gia nghèo ko hề có những cải thiện tình hình kinh tế thậm chí là suy giảm.
Đăng bởi: Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL
Phân mục: Lớp 10, Địa lý 10

Bạn thấy bài viết Hãy phân tích các tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hoá các nước đang phát triển | Địa Lý 10 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Hãy phân tích các tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hoá các nước đang phát triển | Địa Lý 10 bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Hãy phân tích các tác động tích cực và tiêu cực của đô thị hoá các nước đang phát triển | Địa Lý 10 của website imperialhotelschool.edu.vn

Viết một bình luận