Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Ví dụ dễ hiểu nhất

Hiện nay, nhiều người chưa biết đến khái niệm đơn vị kinh doanh hoặc còn khá mơ hồ về khái niệm này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu đơn vị sự nghiệp công lập là gì qua bài viết dưới đây.

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Theo Khoản 1 Điều 9 Luật Viên chức 2010 thì: đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, thực hiện các dịch vụ. công, phục vụ quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực: như: Giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông và các lĩnh vực sự nghiệp khác được pháp luật cho phép. các quy định.

Theo quy định tại Điều 74 BLDS 2015, tổ chức được công nhận là pháp nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Được thành lập theo quy định của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

– Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

– Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

– Nhân danh mình độc lập tham gia các quan hệ pháp luật.

Chẳng hạn, Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành luật học và các ngành khác có liên quan theo mục tiêu, định hướng phát triển của Trường; nghiên cứu khoa học pháp lý; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật. TỶTrường chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Điều 3 Nghị định 120/2020 / NĐ-CP quy định đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do cấp có thẩm quyền quản lý. . do Nhà nước thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và đặt trụ sở chính ở nước ngoài.

Các đơn vị hành chính công tiếng Anh gọi là Public Administrative units.

Đơn vị sự nghiệp công lập thường có các đặc điểm sau:

– Thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị;

– Mục đích của đơn vị sự nghiệp công lập là cung cấp các dịch vụ thuộc các lĩnh vực nhà nước có trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho người dân như y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, v.v.

– Cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng được đổi mới theo hướng tự chủ, hạch toán độc lập;

– Biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập thông thường được tuyển dụng theo vị trí việc làm, theo hợp đồng làm việc (một số theo hợp đồng lao động) và được quản lý, sử dụng như viên chức.

Trái với đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là đơn vị, tổ chức sự nghiệp không thuộc khu vực nhà nước mà do cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội thành lập. .. Các đơn vị này cũng có tư cách pháp nhân, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Đơn cử như các bệnh viện tư nhân, trường học tư thục như bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An; Trường Mầm non Tư thục Ngôi Sao Sáng …

Xem thêm bài viết hay:  Đường trung trực là gì? Tính chất của đường trung trực

Đơn vị sự nghiệp công lập gồm những đơn vị nào? (Hình minh họa)

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức 2010 quy định, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

– Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự (đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ).

– Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự (đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ). Chủ yếu là các viện nghiên cứu, bệnh viện… trực thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, tại Điều 2 Nghị định 120/2020 / NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

– Đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ (gồm: đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài);

Ví dụ:

– Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Trung tâm Đào tạo khu vực SEAMEO tại Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo…

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ (sau đây viết tắt là Tổng cục trực thuộc Bộ);

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, chi cục thuộc sở;

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Bộ;

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục trực thuộc Tổng cục thuộc bộ.

– Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan Chính phủ (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài).

– Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

– Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, bao gồm:

+ Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh

Ví dụ:

– Đài Phát thanh – Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gọi tắt là sở)

Xem thêm bài viết hay:  Tampon là gì? Sử dụng như thế nào mới đúng

Ví dụ:

– Bệnh viện Đa khoa Saint Paul trực thuộc Sở Y tế Hà Nội

– Bệnh viện Thanh Nhàn trực thuộc Sở Y tế Hà Nội

+ Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chi cục và tương đương thuộc sở;

+ Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Theo Điều 35 Nghị định 60/2021 / NĐ-CP:

1. Đơn vị sự nghiệp công xây dựng phương án tự chủ tài chính ổn định trong thời gian 05 (năm) năm, phù hợp với thời kỳ phát triển kinh tế – xã hội do Chính phủ quy định; dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định và tờ trình đề nghị xếp loại tự chủ tài chính của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số kèm theo Nghị định này), báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (Bộ, cơ quan trung ương đối với đơn vị do Trung ương quản lý; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đối với đơn vị do địa phương quản lý). vật lý). Nội dung phương án tự chủ tài chính cần xác định rõ mức độ tự chủ tài chính theo 04 nhóm đơn vị quy định tại Nghị định này.

Căn cứ phương án tự chủ tài chính do đơn vị sự nghiệp công lập đề xuất (không bao gồm phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập tự xây dựng phương án tự chủ tài chính), cơ quan quản lý cấp trên xem xét. , dự kiến ​​phân loại đơn vị trực thuộc theo mức độ tự chủ tài chính. Đồng thời, tổng hợp phương án phân loại và dự toán thu, chi của các đơn vị sự nghiệp công lập, có văn bản gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, cho ý kiến.

Sau khi tham khảo ý kiến ​​của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan quản lý cấp trên xác định phân loại đơn vị và ra quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập, tổ chức lại, giải thể trong trường hợp nào?

Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Phù hợp với quy hoạch ngành cả nước hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Đáp ứng các tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

– Xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ quản lý nhà nước;

– Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, khi thành lập các đơn vị này phải có số lượng người làm việc tối thiểu là viên chức. xác định theo Đề án thành lập. Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp, số lượng người làm việc tối thiểu bao gồm viên chức và chuyên gia theo chế độ hợp đồng. nhân công.

Xem thêm bài viết hay:  Chỗ ở hợp pháp là gì, cách chứng minh chỗ ở hợp pháp?

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài, số lượng người làm việc do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

– Có trụ sở làm việc hoặc đề án giao đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); thiết bị cần thiết ban đầu; nhân lực và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng quy định về số lượng người làm việc tối thiểu;

– Không đủ tiêu chuẩn thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

– Việc tổ chức lại đơn vị không làm giảm quyền tự chủ tài chính hiện có của đơn vị; Trường hợp hợp nhất, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập có mức độ tự chủ tài chính khác nhau thì thực hiện theo mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi hợp nhất, sáp nhập. theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị sự nghiệp công lập giải thể khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Không còn chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước;

– Không đáp ứng các tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

– Ba năm liên tiếp hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền;

– Phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đây là khái niệm Đơn vị sự nghiệp là gì? và các vấn đề liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi để được hỗ trợ.

>> Tinh giản biên chế đối với viên chức khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp

Bạn thấy bài viết Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Ví dụ dễ hiểu nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Ví dụ dễ hiểu nhất bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Ví dụ dễ hiểu nhất của website imperialhotelschool.edu.vn

Chuyên mục: Là gì?

Viết một bình luận