Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

Hình Ảnh về:
Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

Video về:
Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

Wiki về
Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm


Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm -

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm là tài liệu giúp các em học trò lớp 5 có thể ôn luyện những tri thức liên quan tới tỉ số %, công việc chung, qua đó các em có thêm được những kỹ năng học tập tốt cho mình.

Các bài toán lớp 5 cũng được nhiều học trò và các thầy cô quan tâm. Thầy cô và các em học trò có thể tham khảo thêm các tài liệu học tập môn Toán lớp 5 tại chiase24.com.

Bài toán về công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

a. Loại toán này cũng trình bày rõ mối quan hệ đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong các tình huống phức tạp hơn bài toán về quy tắc tam suất.

b. Chú ý:

– Ta có thể hiểu 1 công việc như là 1 đơn vị. Do đó có thể biểu thị 1 công việc thành nhiều phần bằng nhau (thích hợp với

các điều kiện của bài toán) để thuận tiện cho việc tính toán.

– Sử dụng phân số được coi là thương của phép chia hai số tự nhiên.

– Bài toán này thường có đại lượng thời kì. Cần phải biết chuyển đổi và sử dụng các đơn vị đo thời kì thích hợp cho việc tính toán.

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1:An và Bình nhận làm chung một công việc. Nếu một mình An làm thì sau 3 giờ sẽ xong việc, còn nếu Bình làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong việc đó. Hỏi cả 2 người cùng làm thì sau mấy giờ sẽ xong việc đó?

Giải:

Cách 1:

Biểu thị công việc thành 6 phần bằng nhau thì sau 1 giờ An làm được 2 phần và Bình làm được 1 phần đó. Do đó, sau 1 giờ cả 2 người cùng làm được: 2 + 1 = 3 (phần)

.ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993:active, .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài văn mẫu lớp 11: Chứng minh Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắmBài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

Thời kì để 2 người cùng làn xong việc đó là:

6 : 3 = 2 (giờ)

Đáp số 2 giờ

Cách 2:

Nếu An làm một mình thì sau 1 giờ làm được 1/3 công việc, nếu Bình làm 1 mình thì sau 1 giờ làm được 1/6 công việc.

Do đó, Nếu cả 2 người cùng làm thì sau 1 giờ sẽ làm được số phần công việc là:

1/3 + 1/6 = 1/2 (công việc)

Thời kì để 2 người cùng làm xong việc đó là:

1 : 1/2 = 2 (giờ)

Đáp số 2 giờ.

Bài 2:

Ba người cùng làm một công việc. Người thứ nhất có thể hoàn thành trong 3 tuần; người thứ hai có thể hoàn thành một công việc nhiều gấp ba lần công việc đó trong 8 tuần; người thứ ba có thể hoàn thành một công việc nhiều gấp 5 công việc đó trong 12 tuần. Hỏi nếu cả ba người cùng làm mướn việc ban sơ thì sẽ hoàn thành trong bao nhiêu giờ? nếu mỗi tuần làm 45 giờ?

Giải:

Theo bài ra ta có:

Người thứ hai làm xong công việc ban sơ trong:

8 : 3 = 8/3 (tuần)

Người thứ ba làm xong công việc ban sơ trong:

12 : 5 = 12/5 (tuần)

Trong một tuần người thứ nhất làm được 1/3 công việc, người thứ hai làm được 3/8 công việc, người thứ ba làm dược 5/12 công việc. Vậy cả ba người trong một tuần sẽ làm được:

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trămBài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

Đáp số: 40 giờ

Bài 3:

Hai vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 1 giờ 12 phút sẽ đầy bể. Nếu một mình vòi thứ nhất chảy thì sau 2 giờ sẽ đầy bể. Hỏi một mình vòi thứ hai chảy thì mấy giờ sẽ đầy bể?

Giải:

Đổi: 1 giờ 12 phút = 72 phút

2 giờ = 120 phút

Cách 1:

Biểu thị lượng nước đầy bể là 360 phần bằng nhau thì sau một phút cả hai vòi cùng chảy được số phần là:

360: 72 = 5 (phần)

Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được số phần là:

360: 120 = 3 (phần)

Do đó mỗi phút vòi thứ hai chảy được số phần là:

5 – 3 = 2 (phần)

Thời kì để vòi thứ hai chảy được đầy bể là:

.u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977:active, .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Tổng hợp những kết bài về bài thơ Nhớ rừng (48 mẫu)

360: 2 = 180 (phút) = 3 giờ

Cách 2:

Một phút cả hai vòi chảy được 1/72 (bể nước)

Một phút một mình vòi thứ nhất chảy được 1/120 bể nước.

Do đó một phút vòi thứ hai chảy một mình được:

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trămBài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

= 3 giờ

Đáp số: 3 giờ

Bài 4:

Kiên và Hiền cùng làm một công việc có thể hoàn thành trong 10 ngày. Sau 7 ngày cùng làm thì Kiên thôi việc. Hiền phải làm nốt phần việc còn lại trong 9 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người làm trong bao lâu?

Giải:

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm

BÀI TẬP VỀ NHÀ:

Bài 1: Ba vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 1 giờ 20 phút sẽ đầy bể. Nếu riêng vòi thứ nhất chảy thì sau 6 giờ sẽ đầy bể, riêng vòi thứ hai chảy thì sau 4 giờ sẽ đầy bể. Hỏi riêng vòi thứ ba chảy thì sau mấy giờ sẽ đầy bể?

Bài 2: Máy cày thứ nhất cần 9 giờ để cày xong diện tích cánh đồng, máy cày thứ hai cần 15 giờ để cày xong diện tích cánh đồng đó. Người ta cho máy cày thứ nhất làm việc trong 6 giờ rồi nghỉ để máy cày thứ hai làm tiếp cho tới lúc cày xong diện tích cánh đồng này. Hỏi máy cày thứ 2 đã làm trong bao lâu?

Bài 3: Hai vòi nước cùng chảy vào bể bơi sau 48 phút sẽ đầy bể. Một mình vòi thứ nhất chảy 2 giờ sẽ đầy bể. Hãy tính xem bể bơi này chứa được bao nhiêu mét khối nước, biết rằng mỗi phút vòi thứ hai chảy nhiều hơn vòi thứ nhất 50 m3 nước.

Bài 4: Ba người thợ cùng làm một công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 8 giờ sẽ xong công việc; nếu người thứ ba làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong việc đó;nếu người thứ hai làm một mình thì sau 3 giờ sẽ xong việc. Hỏi cả ba người cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc này?

.u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2:active, .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 2: Viết 3 – 4 câu giới thiệu chiếc đèn bàn (8 mẫu)

Xem thêm bài viết hay:  [THẤM] Những câu chửi hay thấm thía khiến khiến đối phương xanh mặt

Bài 5: Có một công việc nhưng Hoàng làm một mình thì sau 10 ngày sẽ xong việc, Minh làm một mình thì sau 15 giờ sẽ xong việc đó. Anh làm một mình phải cần số ngày gấp 5 lần số ngày của Hoàng và Minh cùng làm để xong việc đó. Hỏi nếu cả ba người cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong việc này?

Bài 6: Có ba vòi nước chảy vào một cái bể cạn nước. Nếu một vòi thứ nhất và vòi thứ hai cùng chảy trong 9 giờ thì được 3/4 bể. Nếu mở vòi thứ hai và vòi thứ ba cùng chảy trong 5 giờ thì được 7/12 bể. Nếu vòi thứ nhất và vòi thứ ba chảy trong 6 giờ thì được 3/5 bể.

Nếu mở cả ba vòi cùng chảy thì sau bao lâu bể sẽ đầy?

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp.

Bài tập toán lớp 5 cũng được dùng làm tài liệu hay giáo án giảng dạy của các thầy cô, hỗ trợ cho quá trình hướng dẫn các em học trò đồng thời có thể thẩm định được kết quả học tập của từng em và đưa ra những phương hướng giảng dạy thích hợp hơn. Ngoài bài tập toán lớp 5 các bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều hơn nữa các dạng bài tập có đáp án như, bài tập toán chuyển động lớp 5, bài tập toán tăng lên lớp 5 và rất nhiều những tài liệu hữu ích khác. Các thầy cô có thể tìm hiểu cũng như tải các mẫu bài tập về để hướng dẫn các em ôn tập.

5/5 – (456 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #Toán #lớp #Công #việc #chung #tỷ #số #tỷ #số #phần #trăm

[rule_3_plain]

#Bài #tập #Toán #lớp #Công #việc #chung #tỷ #số #tỷ #số #phần #trăm

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Bài toán về công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trămBÀI TẬP VẬN DỤNGBÀI TẬP VỀ NHÀ:Related posts:

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm là tài liệu giúp các em học trò lớp 5 có thể ôn luyện những tri thức liên quan tới tỉ số %, công việc chung, qua đó các em có thêm được những kỹ năng học tập tốt cho mình.
Các bài toán lớp 5 cũng được nhiều học trò và các thầy cô quan tâm. Thầy cô và các em học trò có thể tham khảo thêm các tài liệu học tập môn Toán lớp 5 tại chiase24.com.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài toán về công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm
KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
a. Loại toán này cũng trình bày rõ mối quan hệ đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong các tình huống phức tạp hơn bài toán về quy tắc tam suất.
b. Chú ý:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Ta có thể hiểu 1 công việc như là 1 đơn vị. Do đó có thể biểu thị 1 công việc thành nhiều phần bằng nhau (thích hợp với
các điều kiện của bài toán) để thuận tiện cho việc tính toán.
– Sử dụng phân số được coi là thương của phép chia hai số tự nhiên.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Bài toán này thường có đại lượng thời kì. Cần phải biết chuyển đổi và sử dụng các đơn vị đo thời kì thích hợp cho việc tính toán.
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1:An và Bình nhận làm chung một công việc. Nếu một mình An làm thì sau 3 giờ sẽ xong việc, còn nếu Bình làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong việc đó. Hỏi cả 2 người cùng làm thì sau mấy giờ sẽ xong việc đó?
Giải:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cách 1:
Biểu thị công việc thành 6 phần bằng nhau thì sau 1 giờ An làm được 2 phần và Bình làm được 1 phần đó. Do đó, sau 1 giờ cả 2 người cùng làm được: 2 + 1 = 3 (phần)
.ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993:active, .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài văn mẫu lớp 11: Chứng minh Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắmBài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trămThời gian để 2 người cùng làn xong việc đó là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6 : 3 = 2 (giờ)
Đáp số 2 giờ
Cách 2:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Nếu An làm một mình thì sau 1 giờ làm được 1/3 công việc, nếu Bình làm 1 mình thì sau 1 giờ làm được 1/6 công việc.
Do đó, Nếu cả 2 người cùng làm thì sau 1 giờ sẽ làm được số phần công việc là:
1/3 + 1/6 = 1/2 (công việc)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thời kì để 2 người cùng làm xong việc đó là:
1 : 1/2 = 2 (giờ)
Đáp số 2 giờ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2:
Ba người cùng làm một công việc. Người thứ nhất có thể hoàn thành trong 3 tuần; người thứ hai có thể hoàn thành một công việc nhiều gấp ba lần công việc đó trong 8 tuần; người thứ ba có thể hoàn thành một công việc nhiều gấp 5 công việc đó trong 12 tuần. Hỏi nếu cả ba người cùng làm mướn việc ban sơ thì sẽ hoàn thành trong bao nhiêu giờ? nếu mỗi tuần làm 45 giờ?
Giải:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Theo bài ra ta có:
Người thứ hai làm xong công việc ban sơ trong:
8 : 3 = 8/3 (tuần)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Người thứ ba làm xong công việc ban sơ trong:
12 : 5 = 12/5 (tuần)
Trong một tuần người thứ nhất làm được 1/3 công việc, người thứ hai làm được 3/8 công việc, người thứ ba làm dược 5/12 công việc. Vậy cả ba người trong một tuần sẽ làm được:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trămĐáp số: 40 giờ
Bài 3:
Hai vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 1 giờ 12 phút sẽ đầy bể. Nếu một mình vòi thứ nhất chảy thì sau 2 giờ sẽ đầy bể. Hỏi một mình vòi thứ hai chảy thì mấy giờ sẽ đầy bể?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải:
Đổi: 1 giờ 12 phút = 72 phút
2 giờ = 120 phút

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cách 1:
Biểu thị lượng nước đầy bể là 360 phần bằng nhau thì sau một phút cả hai vòi cùng chảy được số phần là:
360: 72 = 5 (phần)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được số phần là:
360: 120 = 3 (phần)
Do đó mỗi phút vòi thứ hai chảy được số phần là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5 – 3 = 2 (phần)
Thời kì để vòi thứ hai chảy được đầy bể là:
.u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977:active, .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Tổng hợp những kết bài về bài thơ Nhớ rừng (48 mẫu)360: 2 = 180 (phút) = 3 giờ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cách 2:
Một phút cả hai vòi chảy được 1/72 (bể nước)
Một phút một mình vòi thứ nhất chảy được 1/120 bể nước.

Xem thêm bài viết hay:  3 Mẫu soạn Thương vợ môn Văn lớp 11 siêu ngắn gọn

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Do đó một phút vòi thứ hai chảy một mình được:
Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm= 3 giờ
Đáp số: 3 giờ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 4:
Kiên và Hiền cùng làm một công việc có thể hoàn thành trong 10 ngày. Sau 7 ngày cùng làm thì Kiên thôi việc. Hiền phải làm nốt phần việc còn lại trong 9 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người làm trong bao lâu?
Giải:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trămBÀI TẬP VỀ NHÀ:
Bài 1: Ba vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 1 giờ 20 phút sẽ đầy bể. Nếu riêng vòi thứ nhất chảy thì sau 6 giờ sẽ đầy bể, riêng vòi thứ hai chảy thì sau 4 giờ sẽ đầy bể. Hỏi riêng vòi thứ ba chảy thì sau mấy giờ sẽ đầy bể?
Bài 2: Máy cày thứ nhất cần 9 giờ để cày xong diện tích cánh đồng, máy cày thứ hai cần 15 giờ để cày xong diện tích cánh đồng đó. Người ta cho máy cày thứ nhất làm việc trong 6 giờ rồi nghỉ để máy cày thứ hai làm tiếp cho tới lúc cày xong diện tích cánh đồng này. Hỏi máy cày thứ 2 đã làm trong bao lâu?
Bài 3: Hai vòi nước cùng chảy vào bể bơi sau 48 phút sẽ đầy bể. Một mình vòi thứ nhất chảy 2 giờ sẽ đầy bể. Hãy tính xem bể bơi này chứa được bao nhiêu mét khối nước, biết rằng mỗi phút vòi thứ hai chảy nhiều hơn vòi thứ nhất 50 m3 nước.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 4: Ba người thợ cùng làm một công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 8 giờ sẽ xong công việc; nếu người thứ ba làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong việc đó;nếu người thứ hai làm một mình thì sau 3 giờ sẽ xong việc. Hỏi cả ba người cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc này?
.u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2:active, .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 2: Viết 3 – 4 câu giới thiệu chiếc đèn bàn (8 mẫu)Bài 5: Có một công việc nhưng Hoàng làm một mình thì sau 10 ngày sẽ xong việc, Minh làm một mình thì sau 15 giờ sẽ xong việc đó. Anh làm một mình phải cần số ngày gấp 5 lần số ngày của Hoàng và Minh cùng làm để xong việc đó. Hỏi nếu cả ba người cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong việc này?
Bài 6: Có ba vòi nước chảy vào một cái bể cạn nước. Nếu một vòi thứ nhất và vòi thứ hai cùng chảy trong 9 giờ thì được 3/4 bể. Nếu mở vòi thứ hai và vòi thứ ba cùng chảy trong 5 giờ thì được 7/12 bể. Nếu vòi thứ nhất và vòi thứ ba chảy trong 6 giờ thì được 3/5 bể.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Nếu mở cả ba vòi cùng chảy thì sau bao lâu bể sẽ đầy?
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp.
Bài tập toán lớp 5 cũng được dùng làm tài liệu hay giáo án giảng dạy của các thầy cô, hỗ trợ cho quá trình hướng dẫn các em học trò đồng thời có thể thẩm định được kết quả học tập của từng em và đưa ra những phương hướng giảng dạy thích hợp hơn. Ngoài bài tập toán lớp 5 các bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều hơn nữa các dạng bài tập có đáp án như, bài tập toán chuyển động lớp 5, bài tập toán tăng lên lớp 5 và rất nhiều những tài liệu hữu ích khác. Các thầy cô có thể tìm hiểu cũng như tải các mẫu bài tập về để hướng dẫn các em ôn tập.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (456 đánh giá)

Related posts:Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng số thập phân
Bài tập Toán lớp 5: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Toán lớp 5: Giải toán về tỉ số phần trăm trang 75
Toán lớp 5: Giải toán về tỉ số phần trăm trang 76

#Bài #tập #Toán #lớp #Công #việc #chung #tỷ #số #tỷ #số #phần #trăm

[rule_2_plain]

#Bài #tập #Toán #lớp #Công #việc #chung #tỷ #số #tỷ #số #phần #trăm

[rule_2_plain]

#Bài #tập #Toán #lớp #Công #việc #chung #tỷ #số #tỷ #số #phần #trăm

[rule_3_plain]

#Bài #tập #Toán #lớp #Công #việc #chung #tỷ #số #tỷ #số #phần #trăm

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Bài toán về công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trămBÀI TẬP VẬN DỤNGBÀI TẬP VỀ NHÀ:Related posts:

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm là tài liệu giúp các em học trò lớp 5 có thể ôn luyện những tri thức liên quan tới tỉ số %, công việc chung, qua đó các em có thêm được những kỹ năng học tập tốt cho mình.
Các bài toán lớp 5 cũng được nhiều học trò và các thầy cô quan tâm. Thầy cô và các em học trò có thể tham khảo thêm các tài liệu học tập môn Toán lớp 5 tại chiase24.com.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài toán về công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm
KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
a. Loại toán này cũng trình bày rõ mối quan hệ đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong các tình huống phức tạp hơn bài toán về quy tắc tam suất.
b. Chú ý:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Ta có thể hiểu 1 công việc như là 1 đơn vị. Do đó có thể biểu thị 1 công việc thành nhiều phần bằng nhau (thích hợp với
các điều kiện của bài toán) để thuận tiện cho việc tính toán.
– Sử dụng phân số được coi là thương của phép chia hai số tự nhiên.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Bài toán này thường có đại lượng thời kì. Cần phải biết chuyển đổi và sử dụng các đơn vị đo thời kì thích hợp cho việc tính toán.
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1:An và Bình nhận làm chung một công việc. Nếu một mình An làm thì sau 3 giờ sẽ xong việc, còn nếu Bình làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong việc đó. Hỏi cả 2 người cùng làm thì sau mấy giờ sẽ xong việc đó?
Giải:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cách 1:
Biểu thị công việc thành 6 phần bằng nhau thì sau 1 giờ An làm được 2 phần và Bình làm được 1 phần đó. Do đó, sau 1 giờ cả 2 người cùng làm được: 2 + 1 = 3 (phần)
.ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993:active, .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua4500dd12aee1190fc302dffc92d7993:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài văn mẫu lớp 11: Chứng minh Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắmBài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trămThời gian để 2 người cùng làn xong việc đó là:

Xem thêm bài viết hay:  Học từ vựng tiếng Anh mỗi ngày : Phần mềm học từ vựng theo chủ đề miễn phí

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6 : 3 = 2 (giờ)
Đáp số 2 giờ
Cách 2:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Nếu An làm một mình thì sau 1 giờ làm được 1/3 công việc, nếu Bình làm 1 mình thì sau 1 giờ làm được 1/6 công việc.
Do đó, Nếu cả 2 người cùng làm thì sau 1 giờ sẽ làm được số phần công việc là:
1/3 + 1/6 = 1/2 (công việc)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Thời kì để 2 người cùng làm xong việc đó là:
1 : 1/2 = 2 (giờ)
Đáp số 2 giờ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 2:
Ba người cùng làm một công việc. Người thứ nhất có thể hoàn thành trong 3 tuần; người thứ hai có thể hoàn thành một công việc nhiều gấp ba lần công việc đó trong 8 tuần; người thứ ba có thể hoàn thành một công việc nhiều gấp 5 công việc đó trong 12 tuần. Hỏi nếu cả ba người cùng làm mướn việc ban sơ thì sẽ hoàn thành trong bao nhiêu giờ? nếu mỗi tuần làm 45 giờ?
Giải:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Theo bài ra ta có:
Người thứ hai làm xong công việc ban sơ trong:
8 : 3 = 8/3 (tuần)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Người thứ ba làm xong công việc ban sơ trong:
12 : 5 = 12/5 (tuần)
Trong một tuần người thứ nhất làm được 1/3 công việc, người thứ hai làm được 3/8 công việc, người thứ ba làm dược 5/12 công việc. Vậy cả ba người trong một tuần sẽ làm được:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trămĐáp số: 40 giờ
Bài 3:
Hai vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 1 giờ 12 phút sẽ đầy bể. Nếu một mình vòi thứ nhất chảy thì sau 2 giờ sẽ đầy bể. Hỏi một mình vòi thứ hai chảy thì mấy giờ sẽ đầy bể?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải:
Đổi: 1 giờ 12 phút = 72 phút
2 giờ = 120 phút

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cách 1:
Biểu thị lượng nước đầy bể là 360 phần bằng nhau thì sau một phút cả hai vòi cùng chảy được số phần là:
360: 72 = 5 (phần)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được số phần là:
360: 120 = 3 (phần)
Do đó mỗi phút vòi thứ hai chảy được số phần là:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5 – 3 = 2 (phần)
Thời kì để vòi thứ hai chảy được đầy bể là:
.u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977:active, .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u23b371229266ad5cadd63f2cb96db977:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 8: Tổng hợp những kết bài về bài thơ Nhớ rừng (48 mẫu)360: 2 = 180 (phút) = 3 giờ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Cách 2:
Một phút cả hai vòi chảy được 1/72 (bể nước)
Một phút một mình vòi thứ nhất chảy được 1/120 bể nước.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Do đó một phút vòi thứ hai chảy một mình được:
Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm= 3 giờ
Đáp số: 3 giờ

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 4:
Kiên và Hiền cùng làm một công việc có thể hoàn thành trong 10 ngày. Sau 7 ngày cùng làm thì Kiên thôi việc. Hiền phải làm nốt phần việc còn lại trong 9 ngày. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người làm trong bao lâu?
Giải:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trămBÀI TẬP VỀ NHÀ:
Bài 1: Ba vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 1 giờ 20 phút sẽ đầy bể. Nếu riêng vòi thứ nhất chảy thì sau 6 giờ sẽ đầy bể, riêng vòi thứ hai chảy thì sau 4 giờ sẽ đầy bể. Hỏi riêng vòi thứ ba chảy thì sau mấy giờ sẽ đầy bể?
Bài 2: Máy cày thứ nhất cần 9 giờ để cày xong diện tích cánh đồng, máy cày thứ hai cần 15 giờ để cày xong diện tích cánh đồng đó. Người ta cho máy cày thứ nhất làm việc trong 6 giờ rồi nghỉ để máy cày thứ hai làm tiếp cho tới lúc cày xong diện tích cánh đồng này. Hỏi máy cày thứ 2 đã làm trong bao lâu?
Bài 3: Hai vòi nước cùng chảy vào bể bơi sau 48 phút sẽ đầy bể. Một mình vòi thứ nhất chảy 2 giờ sẽ đầy bể. Hãy tính xem bể bơi này chứa được bao nhiêu mét khối nước, biết rằng mỗi phút vòi thứ hai chảy nhiều hơn vòi thứ nhất 50 m3 nước.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 4: Ba người thợ cùng làm một công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 8 giờ sẽ xong công việc; nếu người thứ ba làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong việc đó;nếu người thứ hai làm một mình thì sau 3 giờ sẽ xong việc. Hỏi cả ba người cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc này?
.u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2:active, .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u52ea3cd982d51f9e17d74996757ef7b2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 2: Viết 3 – 4 câu giới thiệu chiếc đèn bàn (8 mẫu)Bài 5: Có một công việc nhưng Hoàng làm một mình thì sau 10 ngày sẽ xong việc, Minh làm một mình thì sau 15 giờ sẽ xong việc đó. Anh làm một mình phải cần số ngày gấp 5 lần số ngày của Hoàng và Minh cùng làm để xong việc đó. Hỏi nếu cả ba người cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong việc này?
Bài 6: Có ba vòi nước chảy vào một cái bể cạn nước. Nếu một vòi thứ nhất và vòi thứ hai cùng chảy trong 9 giờ thì được 3/4 bể. Nếu mở vòi thứ hai và vòi thứ ba cùng chảy trong 5 giờ thì được 7/12 bể. Nếu vòi thứ nhất và vòi thứ ba chảy trong 6 giờ thì được 3/5 bể.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Nếu mở cả ba vòi cùng chảy thì sau bao lâu bể sẽ đầy?
Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp.
Bài tập toán lớp 5 cũng được dùng làm tài liệu hay giáo án giảng dạy của các thầy cô, hỗ trợ cho quá trình hướng dẫn các em học trò đồng thời có thể thẩm định được kết quả học tập của từng em và đưa ra những phương hướng giảng dạy thích hợp hơn. Ngoài bài tập toán lớp 5 các bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều hơn nữa các dạng bài tập có đáp án như, bài tập toán chuyển động lớp 5, bài tập toán tăng lên lớp 5 và rất nhiều những tài liệu hữu ích khác. Các thầy cô có thể tìm hiểu cũng như tải các mẫu bài tập về để hướng dẫn các em ôn tập.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (456 đánh giá)

Related posts:Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng số thập phân
Bài tập Toán lớp 5: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Toán lớp 5: Giải toán về tỉ số phần trăm trang 75
Toán lớp 5: Giải toán về tỉ số phần trăm trang 76

Bạn thấy bài viết Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn củaTrường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: Bài tập Toán lớp 5: Công việc chung, tỷ số, tỷ số phần trăm của website imperialhotelschool.edu.vn

Viết một bình luận