210+ từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ phổ biến nhất

Đối với cuộc sống ngày một càng tăng trưởng và hiện đại như ngày hôm nay, sẽ làm việc trong một môi trường công nghệ thông tin giống như ở trong môi trường tiếng Anh vậy. Xoành xoạch cập nhật mỗi ngày, xoành xoạch thay đổi để thích ứng với công nghệ xung quanh. Để có thể tăng trưởng công việc, hoặc là thậm chí trên trục đường mình chọn thì việc chọn học tiếng Anh là một điều thế tất. Hãy cùng nhau học từ vựng tìm hiểu danh sách từ vựng tiếng Anh chủ đề công nghệ thông dụng nhất dưới đây để ứng dụng vào trong học tập hay công việc, giao tiếp hàng ngày này nhé.

từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ

Các từ vựng tiếng Anh chủ đề Công nghệ 

Từ vựng tiếng Anh về thiết bị máy tính

Abacus /ˈæbəkəs/ Cái bàn máy tính

Appliance /əˈplaɪəns/ Các thiết bị, máy móc

Circuit /ˈsɜːkɪt/ mạch điện

Computer /kəmˈpjuːtə(r)/ Cái Máy tính

Device /dɪˈvaɪs/ Trang thiết bị

Disk /dɪsk/ Đầu Đĩa

Hardware /ˈhɑːdweə(r) ổ cứng

Memory /ˈmeməri/ Bộ nhớ trong

Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/ Bộ vi khiển xử lý

Software /ˈsɒftweə(r)/ Cái  ứng dụng

Equipment /ɪˈkwɪpmənt/ Trang thiết bị

Gadget /ˈɡædʒɪt/ phụ tùng nhỏ

Microcomputer /ˈmaɪ.krəʊ.kəmˌpjuː.tər/ Máy điện toán

Keyboard /ˈkiː.bɔːd/ Bàn phím máy tính

Terminal /ˈtɜːmɪnl/: Máy  trạm

Computer mouse /kəmˈpjuː.tər  maʊs/: Chuột máy tính

Screen /skriːn/: Màn hình

USB (Universal Serial Bus): Cáp Cổng kết nối cáp tiêu chuẩn cho thiết bị điện tử

Tham khảo Bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề máy tính đầy đủ nhất

Các thuật ngữ tiếng Anh về Công nghệ thông tin

Alphanumeric data /ˌæl.fə.njuːˈmer.ɪk deɪ.tə/ Các dữ liệu chữ số, dữ liệu cấu thành các số chữ cái và bất kỳ chữ số từ 0 tới 9

Available /əˈveɪləbl/ Sử dụng được, có hiệu lực

Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/ Ứng dụng vào

Alphabetical catalog /ˌæl.fəˈbet.ɪ.kəl kæt̬.əl.ɑːɡ/ Mục lục xếp theo một trật tự chữ cái

Abbreviation /əˌbriːviˈeɪʃn/ Sự tóm tắt, sự rút gọn

Analysis /əˈnæləsɪs/ Bảng phân tích

Broad classification /brɔːd ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ Sự Phân loại tổng quát

Background /ˈbækɡraʊnd/ Phân Bối cảnh, được bổ trợ

Cluster controller /ˈklʌs.tər kənˈtrəʊ.lər/ Bộ điều khiển 

Chief source of information: Nơi có nguồn thông tin chính. Dùng tạo ra một phần mô tả của một biểu ghi thay thế như trang bìa sách, hình nhãn đề phim hoạt hình hay nhãn băng đĩa

Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: cấu hình

Common /ˈkɒmən/: Thông thường

Compatible /kəmˈpætəbl/ Điều tương thích

Data /ˈdeɪtə/ Dữ liệu

Gateway /ˈɡeɪtweɪ/ Cổng kết nối Internet cho những cáp mạng lớn

Intranet /ˈɪntrənet/ : Mạng nội bộ

Graphics /ˈɡræfɪks/ Đồ họa

Multi-user /mʌl.ti-juː.zər/ Đa số người dùng

Operating system /ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋ ˌsɪs.təm/ Hệ quản lý

OSI (Open System Interconnection)/ Mẫu hình chuẩn OSI

Operation /ɒpəˈreɪʃn/ Thao tác

Packet /ˈpæk.ɪt/ Gói dữ liệu

PPP (Point-to-Point Protocol): Một số giao thức kết nối Internet tin tưởng thông qua Modem

Port /pɔːt/ Cổng

Protocol /ˈprəʊtəkɒl/ Giao thức

Pinpoint /ˈpɪnpɔɪnt/ Chỉ ra một cách chuẩn xác

Source Code /ˈsɔːs ˌkəʊd/ Mã xuất xứ của một file hay một chương trình

Storage /ˈstɔːrɪdʒ/:  Lưu trữ

Technical /ˈteknɪkl/ Thuộc về kỹ thuật

Text /tekst/ Văn bản chỉ bao gồm những ký tự

Remote Access /rɪˈməʊt ˈæk.ses/ Truy cập từ xa qua các mạng

Union catalog /ˈjuː.nj.ən kæt̬.əl.ɑːɡ/ Mục lục


Xem thêm từ vựng tiếng Anh chủ đề nghề nghiệp

Từ vựng tiếng anh liên quan tới lĩnh vực công nghệ

Cataloging /ˈkæt̬.əl.ɑːɡ/ Lập danh mục

Certification /ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn/ Giấy xác nhận

Chief /tʃiːf/ Ban Giám đốc

Consultant /kənˈsʌltənt/ chuyên viên Cố vấn, chuyên viên tham vấn

Convenience /kənˈviː.ni.əns/ Thuận tiện

Customer /ˈdeɪtəbeɪs/ Cơ sở nơi dữ liệu

Deal /diːl/ Giao dịch

Demand /dɪˈmɑːnd/ Yêu cầu

Detailed /ˈdiːteɪld/ Cụ thể

Drawback /ˈdrɔːbæk/ Trở ngại, hạn chế

Develop /dɪˈveləp/: Tăng trưởng

Effective /ɪˈfektɪv/ Có sự hiệu lực

Efficient /ɪˈfɪʃnt/ Có một hiệu suất cao

Enterprise /ˈentəpraɪz/ Tập đoàn, doanh nghiệp

Employ /ɪmˈplɔɪ/ Thuê người nào đó làm gì

Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ Môi trường

Expertise /ˌekspɜːˈtiːz/ Thành thục, tinh thông

Eyestrain /ˈaɪ.streɪn/ Mỏi mắt

Goal /ɡəʊl/ Mục tiêu

Implement /ˈɪmplɪment/ Phương tiện, phương tiện

Increase /ɪnˈkriːs/ tăng thêm lên, tăng lên

Install /ɪnˈstɔːl/ Thiết đặt

Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/ Chỉ thị, hướng dẫn

Insurance /ɪnˈʃʊərəns/ Bảo hiểm

Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/ Thống nhất, sáp nhập lại

Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/ Hiệu suất

Leadership /ˈliːdəʃɪp/ Lãnh đạo

Xem thêm từ vựng tiếng Anh về startup

Các từ vựng chuyên ngành IT về hệ thống dữ liệu

Alternative (n): Sự thay thế

Apt (v): Có một khả năng, có một thiên hướng

Beam (n): Chùm

Chain (n): Chuỗi

Clarify (v): Làm cho dễ hiểu

Coil (v,n): Cuộn tròn

Condense (v): Làm cho đặc lại, làm gọn lại

Describe (v): Mô tả

Dimension (n): Hướng

Drum (n): rống

Electro sensitive (a): Nhiễm điện

Electrostatic (a): Tĩnh điện

Expose (v): Phơi bày ra, phô ra

Guarantee (v,n): sự Cam đoan, đảm bảo

Demagnetize (v)  từ hóa

Intranet: mạng nội bộ

Hammer (n): cái Búa

Individual (a,n): Tư nhân, cá thể

Inertia (n): Quán tính

Irregularity (n): Sự bất phổ biến, ko theo một quy tắc

Establish (v): Thiết lập

Permanent (a): Vĩnh viễn

Diverse (a): Nhiều chủng loại

Sophisticated (a): Phức tạp

Monochromatic (a): Đơn sắc

Blink (v): Nhấp nháy

Dual-density (n): Dày lên gấp đôi

Shape (n): Hình dạng

Curve (n): Đường cong

Plotter (n): máy vẽ

Tactile (a): Thuộc về các xúc giác

Virtual (a): Ảo ma

Compatible: sự tương thích

Protocol: Giao thức

Database: cơ sở dữ liệu

Circuit: Mạch 

Software: ứng dụng

Hardware: Phần cứng

Multi-user: Đa số người dùng

Từ vựng tiếng anh về trang thiết bị điện tử

tu-vung-tieng-anh-ve-trang-thiet-bi-dien-tu

từ vựng tiếng Anh về trang thiết bị điện tử

electronic equipment – electronic deviced: trang thiết bị điện tử

electronic test equipment: trang thiết bị thử nghiệm điện tử

hook-up: nối hoặc được kết nối với các thiết bị điện tử

electro-optical device: trang thiết bị điện quang

electronically: Dữ liệu được truyền tải bằng điện tử

Xem thêm từ vựng tiếng Anh chủ đề điện thoại

Các từ viết tắt trong công nghệ thông tin

cac-tu-viet-tat-trong-cong-nghe-thong-tin

Các từ viết tắt công nghệ thông tin

FAQ (Frequently Asked Question): các câu hỏi hay thường gặp, nó đưa ra một trong những câu hỏi phổ thông nhất nhưng mà người dùng thường hay gặp sau đó có phần trả lời cho các câu hỏi

HTML (HyperText Markup Language): Tiếng nói được ghi lại được thiết kế ra để tạo nên một các trang web với các mẩu thông tin được trình diễn trên World Wide Web

LAN (Local Area Network):cục Mạng máy tính nội bộ

Network Administrator: Người làm quản trị thiên về phần cứng

OSI: Open System Interconnection (một mẫu hình chuẩn OSI); hệ thống mở

PPP (Point-to-Point Protocol): các giao thức kết nối Internet tin tưởng thông qua Modem

RAM (Read-Only Memory):một Bộ nhớ khả biến cho phép truy xuất đọc-ghi tình cờ tới bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ.

ITB (Information Technology Branch): ngành công nghệ chuyên thông tin

Các mẫu câu, từ vựng dùng trong đoạn hội tiếng Anh về công nghệ

Dưới đây là các câu mẫu có sử dụng các từ vựng tiếng Anh nêu trên để mọi người có thể dễ dàng tham khảo:

 • Dougla Engelbart invented the computer mouse.
  (Dougla Engelbart đã phát minh ra con chuột máy tính)
 • The computer screens cause eyes strain.
  (Màn hình máy tính gây rất mỏi mắt)
 • I plugged my keyboard into the USB port but it can nott be plugged in.
  (Tôi cắm bàn phím vào ổ USB nhưng sao ko được)
 • A: What is multi-user operating system with an a example?
  (Lấy ví dụ về hệ quản lý đa số người dùng?)
  B:A multi-user operating system (OS) is a computer system that allows multiple users that are in different computers to access a single system’s OS resourcess simultaneously. Some examples of a multi-user OS are Unixe, Virtual Memory System (VMS) and mainframe OS.
  (Hệ quản lý đa số người dùng (OS) là hệ thống cho phép nhiều người dùng trên các máy tính không giống nhau cho phép truy cập đồng thời vào tài nguyên của một hệ thống. Một số ví dụ về các hệ quản lý nhiều người dùng là Unix, Virtual Memory System (VMS) và mainframe OS.)

Bài tập vận dụng từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ 

Để rà soát khả năng và trình độ ghi nhớ từ vựng của các bạn, ngay hiện giờ chúng ta hãy cùng nhau thử sức với một vài bài tập nho nhỏ này nhé!

bai-tap-tu-vung-tieng-anh-chu-de-cong-nghe

Bài tập vận dụng để nhớ tưởng tượng và nhớ lâu hơn

Đề bài: Hãy chọn ra nghĩa thích hợp với các từ sau:

 1. Databases
 2. Databases administration system
 3. Hardwares
 4. Computers hardware maintenance
 5. Softwarse
 6. Computesr software configuration vật phẩm
 7. Sessions
 8. Set up
 9. Accesss
 10. Unauthorized access
 11. Full screens
 12. Syntax


Đáp án:

 1. Cơ sở của dữ liệu
 2. Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu
 3. Ứng dụng cứng
 4. Bảo trì phần cứng của máy tính
 5. Ứng dụng máy
 6. Mục cấu hình ứng dụng của máy tính
 7. Phiên lập
 8. Thiết lập lên, setup
 9. Truy cập vào
 10. Truy cập vào trái phép
 11. Toàn hết màn hình
 12. Những cú pháp
Xem thêm bài viết hay:  Phản Ứng Hóa Học Là Gì? Các Loại Phản Ứng Hóa Học Lớp 8

Qua bài tập ở phía trên nhưng mà bạn đã làm, bạn đã có nhớ được khoảng bao nhiêu từ vựng rồi, cách rèn luyện bài tập giúp bạn nhớ vựng lâu hơn là lúc bạn chỉ đọc riêng lẽ mỗi từ nhưng mà thôi. Bạn hãy nỗ lực mỗi ngày rèn luyện thêm, mỗi ngày trao dồi  thêm một ít, để nhớ thật lâu, thật cụ thể các từ.

Từ vựng về công nghệ ko phải dễ cũng ko phải là quá khó để chúng ta có thể ko học được. Hãy biến các từ vựng đó trở thành dễ dàng hơn với bạn lúc học chúng. Tham khảo thêm cách thức học tiếng Anh của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL để tự trau dồi nhé.

Mẹo học tốt các từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ 

Thật là khó để có thể nhớ hết từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin nếu ko có những phương pháp học thích hợp. Sau đay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về cách học từ làm sao để dễ nhớ nhé.

Nhớ được từ vựng chưa bao giờ là dễ đối với mỗi người, nhưng để có thể nhớ được hết hàng loạt từ vựng chuyên ngành, trong đó có từ vựng chuyên ngành công nghệ thông tin, thì lại càng khó hơn bao giờ hết vì nó khô khan. Nhưng bằng phương pháp “Âm thanh tương tự” nhưng mà bài viết này giới thiệu sau đây, bạn sẽ thấy việc học thuộc từ vựng sẽ dễ dàng và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 

Sau đây là tất cả những tổng hợp nhưng mà Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL vừa san sẻ về từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ cho các bạn. Hãy cùng nhau học tập rèn luyện để dễ dàng nắm rõ được nhé.

Học tập chưa bao giờ là đủ, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực rèn luyện, trao dồi thêm thật nhiều tri thức. Chúc các bạn luôn thật nhiều thành công và luôn tự tạo thú vui bởi học tập

 

 

[rule_{ruleNumber}]

#từ #vựng #tiếng #anh #chủ #đề #công #nghệ #phổ #biến #nhất

[rule_3_plain]

#từ #vựng #tiếng #anh #chủ #đề #công #nghệ #phổ #biến #nhất

4/5 – (2 đánh giá)

Đối với cuộc sống ngày một càng tăng trưởng và hiện đại như ngày hôm nay, sẽ làm việc trong một môi trường công nghệ thông tin giống như ở trong môi trường tiếng Anh vậy. Xoành xoạch cập nhật mỗi ngày, xoành xoạch thay đổi để thích ứng với công nghệ xung quanh. Để có thể tăng trưởng công việc, hoặc là thậm chí trên trục đường mình chọn thì việc chọn học tiếng Anh là một điều thế tất. Hãy cùng nhau học từ vựng tìm hiểu danh sách từ vựng tiếng Anh chủ đề công nghệ thông dụng nhất dưới đây để ứng dụng vào trong học tập hay công việc, giao tiếp hàng ngày này nhé.
từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ“


Các từ vựng tiếng Anh chủ đề Công nghệ 

Mục lục bài viết

Các từ vựng tiếng Anh chủ đề Công nghệ Từ vựng tiếng Anh về thiết bị máy tínhCác thuật ngữ tiếng Anh về Công nghệ thông tinTừ vựng tiếng anh liên quan tới lĩnh vực công nghệCác từ vựng chuyên ngành IT về hệ thống dữ liệuTừ vựng tiếng anh về trang thiết bị điện tửCác từ viết tắt trong công nghệ thông tinCác mẫu câu, từ vựng dùng trong đoạn hội tiếng Anh về công nghệBài tập vận dụng từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ Mẹo học tốt các từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ 

Từ vựng tiếng Anh về thiết bị máy tính
Abacus /ˈæbəkəs/ Cái bàn máy tính
Appliance /əˈplaɪəns/ Các thiết bị, máy móc
Circuit /ˈsɜːkɪt/ mạch điện
Computer /kəmˈpjuːtə(r)/ Cái Máy tính
Device /dɪˈvaɪs/ Trang thiết bị
Disk /dɪsk/ Đầu Đĩa
Hardware /ˈhɑːdweə(r) ổ cứng
Memory /ˈmeməri/ Bộ nhớ trong
Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/ Bộ vi khiển xử lý
Software /ˈsɒftweə(r)/ Cái  ứng dụng
Equipment /ɪˈkwɪpmənt/ Trang thiết bị
Gadget /ˈɡædʒɪt/ phụ tùng nhỏ
Microcomputer /ˈmaɪ.krəʊ.kəmˌpjuː.tər/ Máy điện toán
Keyboard /ˈkiː.bɔːd/ Bàn phím máy tính
Terminal /ˈtɜːmɪnl/: Máy  trạm
Computer mouse /kəmˈpjuː.tər  maʊs/: Chuột máy tính
Screen /skriːn/: Màn hình
USB (Universal Serial Bus): Cáp Cổng kết nối cáp tiêu chuẩn cho thiết bị điện tử
Tham khảo Bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề máy tính đầy đủ nhất
Các thuật ngữ tiếng Anh về Công nghệ thông tin
Alphanumeric data /ˌæl.fə.njuːˈmer.ɪk deɪ.tə/ Các dữ liệu chữ số, dữ liệu cấu thành các số chữ cái và bất kỳ chữ số từ 0 tới 9
Available /əˈveɪləbl/ Sử dụng được, có hiệu lực
Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/ Ứng dụng vào
Alphabetical catalog /ˌæl.fəˈbet.ɪ.kəl kæt̬.əl.ɑːɡ/ Mục lục xếp theo một trật tự chữ cái
Abbreviation /əˌbriːviˈeɪʃn/ Sự tóm tắt, sự rút gọn
Analysis /əˈnæləsɪs/ Bảng phân tích
Broad classification /brɔːd ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ Sự Phân loại tổng quát
Background /ˈbækɡraʊnd/ Phân Bối cảnh, được bổ trợ
Cluster controller /ˈklʌs.tər kənˈtrəʊ.lər/ Bộ điều khiển 
Chief source of information: Nơi có nguồn thông tin chính. Dùng tạo ra một phần mô tả của một biểu ghi thay thế như trang bìa sách, hình nhãn đề phim hoạt hình hay nhãn băng đĩa
Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: cấu hình
Common /ˈkɒmən/: Thông thường
Compatible /kəmˈpætəbl/ Điều tương thích
Data /ˈdeɪtə/ Dữ liệu
Gateway /ˈɡeɪtweɪ/ Cổng kết nối Internet cho những cáp mạng lớn
Intranet /ˈɪntrənet/ : Mạng nội bộ
Graphics /ˈɡræfɪks/ Đồ họa
Multi-user /mʌl.ti-juː.zər/ Đa số người dùng
Operating system /ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋ ˌsɪs.təm/ Hệ quản lý
OSI (Open System Interconnection)/ Mẫu hình chuẩn OSI
Operation /ɒpəˈreɪʃn/ Thao tác
Packet /ˈpæk.ɪt/ Gói dữ liệu
PPP (Point-to-Point Protocol): Một số giao thức kết nối Internet tin tưởng thông qua Modem
Port /pɔːt/ Cổng
Protocol /ˈprəʊtəkɒl/ Giao thức
Pinpoint /ˈpɪnpɔɪnt/ Chỉ ra một cách chuẩn xác
Source Code /ˈsɔːs ˌkəʊd/ Mã xuất xứ của một file hay một chương trình
Storage /ˈstɔːrɪdʒ/:  Lưu trữ
Technical /ˈteknɪkl/ Thuộc về kỹ thuật
Text /tekst/ Văn bản chỉ bao gồm những ký tự
Remote Access /rɪˈməʊt ˈæk.ses/ Truy cập từ xa qua các mạng
Union catalog /ˈjuː.nj.ən kæt̬.əl.ɑːɡ/ Mục lục

”Xem thêm từ vựng tiếng Anh chủ đề nghề nghiệp
Từ vựng tiếng anh liên quan tới lĩnh vực công nghệ
Cataloging /ˈkæt̬.əl.ɑːɡ/ Lập danh mục
Certification /ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn/ Giấy xác nhận
Chief /tʃiːf/ Ban Giám đốc
Consultant /kənˈsʌltənt/ chuyên viên Cố vấn, chuyên viên tham vấn
Convenience /kənˈviː.ni.əns/ Thuận tiện
Customer /ˈdeɪtəbeɪs/ Cơ sở nơi dữ liệu
Deal /diːl/ Giao dịch
Demand /dɪˈmɑːnd/ Yêu cầu
Detailed /ˈdiːteɪld/ Cụ thể
Drawback /ˈdrɔːbæk/ Trở ngại, hạn chế
Develop /dɪˈveləp/: Tăng trưởng
Effective /ɪˈfektɪv/ Có sự hiệu lực
Efficient /ɪˈfɪʃnt/ Có một hiệu suất cao
Enterprise /ˈentəpraɪz/ Tập đoàn, doanh nghiệp
Employ /ɪmˈplɔɪ/ Thuê người nào đó làm gì
Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ Môi trường
Expertise /ˌekspɜːˈtiːz/ Thành thục, tinh thông
Eyestrain /ˈaɪ.streɪn/ Mỏi mắt
Goal /ɡəʊl/ Mục tiêu
Implement /ˈɪmplɪment/ Phương tiện, phương tiện
Increase /ɪnˈkriːs/ tăng thêm lên, tăng lên
Install /ɪnˈstɔːl/ Thiết đặt
Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/ Chỉ thị, hướng dẫn
Insurance /ɪnˈʃʊərəns/ Bảo hiểm
Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/ Thống nhất, sáp nhập lại
Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/ Hiệu suất
Leadership /ˈliːdəʃɪp/ Lãnh đạo
Xem thêm từ vựng tiếng Anh về startup
Các từ vựng chuyên ngành IT về hệ thống dữ liệu
Alternative (n): Sự thay thế
Apt (v): Có một khả năng, có một thiên hướng
Beam (n): Chùm
Chain (n): Chuỗi
Clarify (v): Làm cho dễ hiểu
Coil (v,n): Cuộn tròn
Condense (v): Làm cho đặc lại, làm gọn lại
Describe (v): Mô tả
Dimension (n): Hướng
Drum (n): rống
Electro sensitive (a): Nhiễm điện
Electrostatic (a): Tĩnh điện
Expose (v): Phơi bày ra, phô ra
Guarantee (v,n): sự Cam đoan, đảm bảo
Demagnetize (v)  từ hóa
Intranet: mạng nội bộ
Hammer (n): cái Búa
Individual (a,n): Tư nhân, cá thể
Inertia (n): Quán tính
Irregularity (n): Sự bất phổ biến, ko theo một quy tắc
Establish (v): Thiết lập
Permanent (a): Vĩnh viễn
Diverse (a): Nhiều chủng loại
Sophisticated (a): Phức tạp
Monochromatic (a): Đơn sắc
Blink (v): Nhấp nháy
Dual-density (n): Dày lên gấp đôi
Shape (n): Hình dạng
Curve (n): Đường cong
Plotter (n): máy vẽ
Tactile (a): Thuộc về các xúc giác
Virtual (a): Ảo ma
Compatible: sự tương thích
Protocol: Giao thức
Database: cơ sở dữ liệu
Circuit: Mạch 
Software: ứng dụng
Hardware: Phần cứng
Multi-user: Đa số người dùng


Từ vựng tiếng anh về trang thiết bị điện tử
từ vựng tiếng Anh về trang thiết bị điện tửelectronic equipment – electronic deviced: trang thiết bị điện tử
electronic test equipment: trang thiết bị thử nghiệm điện tử
hook-up: nối hoặc được kết nối với các thiết bị điện tử
electro-optical device: trang thiết bị điện quang
electronically: Dữ liệu được truyền tải bằng điện tử
Xem thêm từ vựng tiếng Anh chủ đề điện thoại
Các từ viết tắt trong công nghệ thông tin
Các từ viết tắt công nghệ thông tinFAQ (Frequently Asked Question): các câu hỏi hay thường gặp, nó đưa ra một trong những câu hỏi phổ thông nhất nhưng mà người dùng thường hay gặp sau đó có phần trả lời cho các câu hỏi
HTML (HyperText Markup Language): Tiếng nói được ghi lại được thiết kế ra để tạo nên một các trang web với các mẩu thông tin được trình diễn trên World Wide Web
LAN (Local Area Network):cục Mạng máy tính nội bộ
Network Administrator: Người làm quản trị thiên về phần cứng
OSI: Open System Interconnection (một mẫu hình chuẩn OSI); hệ thống mở
PPP (Point-to-Point Protocol): các giao thức kết nối Internet tin tưởng thông qua Modem
RAM (Read-Only Memory):một Bộ nhớ khả biến cho phép truy xuất đọc-ghi tình cờ tới bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ.
ITB (Information Technology Branch): ngành công nghệ chuyên thông tin
Các mẫu câu, từ vựng dùng trong đoạn hội tiếng Anh về công nghệ
Dưới đây là các câu mẫu có sử dụng các từ vựng tiếng Anh nêu trên để mọi người có thể dễ dàng tham khảo:
Dougla Engelbart invented the computer mouse.(Dougla Engelbart đã phát minh ra con chuột máy tính)
The computer screens cause eyes strain.(Màn hình máy tính gây rất mỏi mắt)
I plugged my keyboard into the USB port but it can nott be plugged in.(Tôi cắm bàn phím vào ổ USB nhưng sao ko được)
A: What is multi-user operating system with an a example?(Lấy ví dụ về hệ quản lý đa số người dùng?)B:A multi-user operating system (OS) is a computer system that allows multiple users that are in different computers to access a single system’s OS resourcess simultaneously. Some examples of a multi-user OS are Unixe, Virtual Memory System (VMS) and mainframe OS.(Hệ quản lý đa số người dùng (OS) là hệ thống cho phép nhiều người dùng trên các máy tính không giống nhau cho phép truy cập đồng thời vào tài nguyên của một hệ thống. Một số ví dụ về các hệ quản lý nhiều người dùng là Unix, Virtual Memory System (VMS) và mainframe OS.)
Bài tập vận dụng từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ 
Để rà soát khả năng và trình độ ghi nhớ từ vựng của các bạn, ngay hiện giờ chúng ta hãy cùng nhau thử sức với một vài bài tập nho nhỏ này nhé!
Bài tập vận dụng để nhớ tưởng tượng và nhớ lâu hơnĐề bài: Hãy chọn ra nghĩa thích hợp với các từ sau:
Databases
Databases administration system
Hardwares
Computers hardware maintenance
Softwarse
Computesr software configuration vật phẩm
Sessions
Set up
Accesss
Unauthorized access
Full screens
Syntax

Xem thêm bài viết hay:  Văn 12: Vợ Nhặt – Kim Lân

”Đáp án:
Cơ sở của dữ liệu
Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu
Ứng dụng cứng
Bảo trì phần cứng của máy tính
Ứng dụng máy
Mục cấu hình ứng dụng của máy tính
Phiên lập
Thiết lập lên, setup
Truy cập vào
Truy cập vào trái phép
Toàn hết màn hình
Những cú pháp
Qua bài tập ở phía trên nhưng mà bạn đã làm, bạn đã có nhớ được khoảng bao nhiêu từ vựng rồi, cách rèn luyện bài tập giúp bạn nhớ vựng lâu hơn là lúc bạn chỉ đọc riêng lẽ mỗi từ nhưng mà thôi. Bạn hãy nỗ lực mỗi ngày rèn luyện thêm, mỗi ngày trao dồi  thêm một ít, để nhớ thật lâu, thật cụ thể các từ.
Từ vựng về công nghệ ko phải dễ cũng ko phải là quá khó để chúng ta có thể ko học được. Hãy biến các từ vựng đó trở thành dễ dàng hơn với bạn lúc học chúng. Tham khảo thêm cách thức học tiếng Anh của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL để tự trau dồi nhé.
Mẹo học tốt các từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ 
Thật là khó để có thể nhớ hết từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin nếu ko có những phương pháp học thích hợp. Sau đay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về cách học từ làm sao để dễ nhớ nhé.
Nhớ được từ vựng chưa bao giờ là dễ đối với mỗi người, nhưng để có thể nhớ được hết hàng loạt từ vựng chuyên ngành, trong đó có từ vựng chuyên ngành công nghệ thông tin, thì lại càng khó hơn bao giờ hết vì nó khô khan. Nhưng bằng phương pháp “Âm thanh tương tự” nhưng mà bài viết này giới thiệu sau đây, bạn sẽ thấy việc học thuộc từ vựng sẽ dễ dàng và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 
Sau đây là tất cả những tổng hợp nhưng mà Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL vừa san sẻ về từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ cho các bạn. Hãy cùng nhau học tập rèn luyện để dễ dàng nắm rõ được nhé.
Học tập chưa bao giờ là đủ, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực rèn luyện, trao dồi thêm thật nhiều tri thức. Chúc các bạn luôn thật nhiều thành công và luôn tự tạo thú vui bởi học tập
 
 

#từ #vựng #tiếng #anh #chủ #đề #công #nghệ #phổ #biến #nhất

[rule_2_plain]

#từ #vựng #tiếng #anh #chủ #đề #công #nghệ #phổ #biến #nhất

[rule_2_plain]

#từ #vựng #tiếng #anh #chủ #đề #công #nghệ #phổ #biến #nhất

[rule_3_plain]

#từ #vựng #tiếng #anh #chủ #đề #công #nghệ #phổ #biến #nhất

4/5 – (2 đánh giá)

Đối với cuộc sống ngày một càng tăng trưởng và hiện đại như ngày hôm nay, sẽ làm việc trong một môi trường công nghệ thông tin giống như ở trong môi trường tiếng Anh vậy. Xoành xoạch cập nhật mỗi ngày, xoành xoạch thay đổi để thích ứng với công nghệ xung quanh. Để có thể tăng trưởng công việc, hoặc là thậm chí trên trục đường mình chọn thì việc chọn học tiếng Anh là một điều thế tất. Hãy cùng nhau học từ vựng tìm hiểu danh sách từ vựng tiếng Anh chủ đề công nghệ thông dụng nhất dưới đây để ứng dụng vào trong học tập hay công việc, giao tiếp hàng ngày này nhé.
từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ“


Các từ vựng tiếng Anh chủ đề Công nghệ 

Mục lục bài viết

Các từ vựng tiếng Anh chủ đề Công nghệ Từ vựng tiếng Anh về thiết bị máy tínhCác thuật ngữ tiếng Anh về Công nghệ thông tinTừ vựng tiếng anh liên quan tới lĩnh vực công nghệCác từ vựng chuyên ngành IT về hệ thống dữ liệuTừ vựng tiếng anh về trang thiết bị điện tửCác từ viết tắt trong công nghệ thông tinCác mẫu câu, từ vựng dùng trong đoạn hội tiếng Anh về công nghệBài tập vận dụng từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ Mẹo học tốt các từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ 

Từ vựng tiếng Anh về thiết bị máy tính
Abacus /ˈæbəkəs/ Cái bàn máy tính
Appliance /əˈplaɪəns/ Các thiết bị, máy móc
Circuit /ˈsɜːkɪt/ mạch điện
Computer /kəmˈpjuːtə(r)/ Cái Máy tính
Device /dɪˈvaɪs/ Trang thiết bị
Disk /dɪsk/ Đầu Đĩa
Hardware /ˈhɑːdweə(r) ổ cứng
Memory /ˈmeməri/ Bộ nhớ trong
Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/ Bộ vi khiển xử lý
Software /ˈsɒftweə(r)/ Cái  ứng dụng
Equipment /ɪˈkwɪpmənt/ Trang thiết bị
Gadget /ˈɡædʒɪt/ phụ tùng nhỏ
Microcomputer /ˈmaɪ.krəʊ.kəmˌpjuː.tər/ Máy điện toán
Keyboard /ˈkiː.bɔːd/ Bàn phím máy tính
Terminal /ˈtɜːmɪnl/: Máy  trạm
Computer mouse /kəmˈpjuː.tər  maʊs/: Chuột máy tính
Screen /skriːn/: Màn hình
USB (Universal Serial Bus): Cáp Cổng kết nối cáp tiêu chuẩn cho thiết bị điện tử
Tham khảo Bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề máy tính đầy đủ nhất
Các thuật ngữ tiếng Anh về Công nghệ thông tin
Alphanumeric data /ˌæl.fə.njuːˈmer.ɪk deɪ.tə/ Các dữ liệu chữ số, dữ liệu cấu thành các số chữ cái và bất kỳ chữ số từ 0 tới 9
Available /əˈveɪləbl/ Sử dụng được, có hiệu lực
Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/ Ứng dụng vào
Alphabetical catalog /ˌæl.fəˈbet.ɪ.kəl kæt̬.əl.ɑːɡ/ Mục lục xếp theo một trật tự chữ cái
Abbreviation /əˌbriːviˈeɪʃn/ Sự tóm tắt, sự rút gọn
Analysis /əˈnæləsɪs/ Bảng phân tích
Broad classification /brɔːd ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ Sự Phân loại tổng quát
Background /ˈbækɡraʊnd/ Phân Bối cảnh, được bổ trợ
Cluster controller /ˈklʌs.tər kənˈtrəʊ.lər/ Bộ điều khiển 
Chief source of information: Nơi có nguồn thông tin chính. Dùng tạo ra một phần mô tả của một biểu ghi thay thế như trang bìa sách, hình nhãn đề phim hoạt hình hay nhãn băng đĩa
Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: cấu hình
Common /ˈkɒmən/: Thông thường
Compatible /kəmˈpætəbl/ Điều tương thích
Data /ˈdeɪtə/ Dữ liệu
Gateway /ˈɡeɪtweɪ/ Cổng kết nối Internet cho những cáp mạng lớn
Intranet /ˈɪntrənet/ : Mạng nội bộ
Graphics /ˈɡræfɪks/ Đồ họa
Multi-user /mʌl.ti-juː.zər/ Đa số người dùng
Operating system /ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋ ˌsɪs.təm/ Hệ quản lý
OSI (Open System Interconnection)/ Mẫu hình chuẩn OSI
Operation /ɒpəˈreɪʃn/ Thao tác
Packet /ˈpæk.ɪt/ Gói dữ liệu
PPP (Point-to-Point Protocol): Một số giao thức kết nối Internet tin tưởng thông qua Modem
Port /pɔːt/ Cổng
Protocol /ˈprəʊtəkɒl/ Giao thức
Pinpoint /ˈpɪnpɔɪnt/ Chỉ ra một cách chuẩn xác
Source Code /ˈsɔːs ˌkəʊd/ Mã xuất xứ của một file hay một chương trình
Storage /ˈstɔːrɪdʒ/:  Lưu trữ
Technical /ˈteknɪkl/ Thuộc về kỹ thuật
Text /tekst/ Văn bản chỉ bao gồm những ký tự
Remote Access /rɪˈməʊt ˈæk.ses/ Truy cập từ xa qua các mạng
Union catalog /ˈjuː.nj.ən kæt̬.əl.ɑːɡ/ Mục lục

Xem thêm bài viết hay:  Giải thích câu tục ngữ thương người như thể thương thân

”Xem thêm từ vựng tiếng Anh chủ đề nghề nghiệp
Từ vựng tiếng anh liên quan tới lĩnh vực công nghệ
Cataloging /ˈkæt̬.əl.ɑːɡ/ Lập danh mục
Certification /ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn/ Giấy xác nhận
Chief /tʃiːf/ Ban Giám đốc
Consultant /kənˈsʌltənt/ chuyên viên Cố vấn, chuyên viên tham vấn
Convenience /kənˈviː.ni.əns/ Thuận tiện
Customer /ˈdeɪtəbeɪs/ Cơ sở nơi dữ liệu
Deal /diːl/ Giao dịch
Demand /dɪˈmɑːnd/ Yêu cầu
Detailed /ˈdiːteɪld/ Cụ thể
Drawback /ˈdrɔːbæk/ Trở ngại, hạn chế
Develop /dɪˈveləp/: Tăng trưởng
Effective /ɪˈfektɪv/ Có sự hiệu lực
Efficient /ɪˈfɪʃnt/ Có một hiệu suất cao
Enterprise /ˈentəpraɪz/ Tập đoàn, doanh nghiệp
Employ /ɪmˈplɔɪ/ Thuê người nào đó làm gì
Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/ Môi trường
Expertise /ˌekspɜːˈtiːz/ Thành thục, tinh thông
Eyestrain /ˈaɪ.streɪn/ Mỏi mắt
Goal /ɡəʊl/ Mục tiêu
Implement /ˈɪmplɪment/ Phương tiện, phương tiện
Increase /ɪnˈkriːs/ tăng thêm lên, tăng lên
Install /ɪnˈstɔːl/ Thiết đặt
Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/ Chỉ thị, hướng dẫn
Insurance /ɪnˈʃʊərəns/ Bảo hiểm
Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/ Thống nhất, sáp nhập lại
Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/ Hiệu suất
Leadership /ˈliːdəʃɪp/ Lãnh đạo
Xem thêm từ vựng tiếng Anh về startup
Các từ vựng chuyên ngành IT về hệ thống dữ liệu
Alternative (n): Sự thay thế
Apt (v): Có một khả năng, có một thiên hướng
Beam (n): Chùm
Chain (n): Chuỗi
Clarify (v): Làm cho dễ hiểu
Coil (v,n): Cuộn tròn
Condense (v): Làm cho đặc lại, làm gọn lại
Describe (v): Mô tả
Dimension (n): Hướng
Drum (n): rống
Electro sensitive (a): Nhiễm điện
Electrostatic (a): Tĩnh điện
Expose (v): Phơi bày ra, phô ra
Guarantee (v,n): sự Cam đoan, đảm bảo
Demagnetize (v)  từ hóa
Intranet: mạng nội bộ
Hammer (n): cái Búa
Individual (a,n): Tư nhân, cá thể
Inertia (n): Quán tính
Irregularity (n): Sự bất phổ biến, ko theo một quy tắc
Establish (v): Thiết lập
Permanent (a): Vĩnh viễn
Diverse (a): Nhiều chủng loại
Sophisticated (a): Phức tạp
Monochromatic (a): Đơn sắc
Blink (v): Nhấp nháy
Dual-density (n): Dày lên gấp đôi
Shape (n): Hình dạng
Curve (n): Đường cong
Plotter (n): máy vẽ
Tactile (a): Thuộc về các xúc giác
Virtual (a): Ảo ma
Compatible: sự tương thích
Protocol: Giao thức
Database: cơ sở dữ liệu
Circuit: Mạch 
Software: ứng dụng
Hardware: Phần cứng
Multi-user: Đa số người dùng


Từ vựng tiếng anh về trang thiết bị điện tử
từ vựng tiếng Anh về trang thiết bị điện tửelectronic equipment – electronic deviced: trang thiết bị điện tử
electronic test equipment: trang thiết bị thử nghiệm điện tử
hook-up: nối hoặc được kết nối với các thiết bị điện tử
electro-optical device: trang thiết bị điện quang
electronically: Dữ liệu được truyền tải bằng điện tử
Xem thêm từ vựng tiếng Anh chủ đề điện thoại
Các từ viết tắt trong công nghệ thông tin
Các từ viết tắt công nghệ thông tinFAQ (Frequently Asked Question): các câu hỏi hay thường gặp, nó đưa ra một trong những câu hỏi phổ thông nhất nhưng mà người dùng thường hay gặp sau đó có phần trả lời cho các câu hỏi
HTML (HyperText Markup Language): Tiếng nói được ghi lại được thiết kế ra để tạo nên một các trang web với các mẩu thông tin được trình diễn trên World Wide Web
LAN (Local Area Network):cục Mạng máy tính nội bộ
Network Administrator: Người làm quản trị thiên về phần cứng
OSI: Open System Interconnection (một mẫu hình chuẩn OSI); hệ thống mở
PPP (Point-to-Point Protocol): các giao thức kết nối Internet tin tưởng thông qua Modem
RAM (Read-Only Memory):một Bộ nhớ khả biến cho phép truy xuất đọc-ghi tình cờ tới bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ.
ITB (Information Technology Branch): ngành công nghệ chuyên thông tin
Các mẫu câu, từ vựng dùng trong đoạn hội tiếng Anh về công nghệ
Dưới đây là các câu mẫu có sử dụng các từ vựng tiếng Anh nêu trên để mọi người có thể dễ dàng tham khảo:
Dougla Engelbart invented the computer mouse.(Dougla Engelbart đã phát minh ra con chuột máy tính)
The computer screens cause eyes strain.(Màn hình máy tính gây rất mỏi mắt)
I plugged my keyboard into the USB port but it can nott be plugged in.(Tôi cắm bàn phím vào ổ USB nhưng sao ko được)
A: What is multi-user operating system with an a example?(Lấy ví dụ về hệ quản lý đa số người dùng?)B:A multi-user operating system (OS) is a computer system that allows multiple users that are in different computers to access a single system’s OS resourcess simultaneously. Some examples of a multi-user OS are Unixe, Virtual Memory System (VMS) and mainframe OS.(Hệ quản lý đa số người dùng (OS) là hệ thống cho phép nhiều người dùng trên các máy tính không giống nhau cho phép truy cập đồng thời vào tài nguyên của một hệ thống. Một số ví dụ về các hệ quản lý nhiều người dùng là Unix, Virtual Memory System (VMS) và mainframe OS.)
Bài tập vận dụng từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ 
Để rà soát khả năng và trình độ ghi nhớ từ vựng của các bạn, ngay hiện giờ chúng ta hãy cùng nhau thử sức với một vài bài tập nho nhỏ này nhé!
Bài tập vận dụng để nhớ tưởng tượng và nhớ lâu hơnĐề bài: Hãy chọn ra nghĩa thích hợp với các từ sau:
Databases
Databases administration system
Hardwares
Computers hardware maintenance
Softwarse
Computesr software configuration vật phẩm
Sessions
Set up
Accesss
Unauthorized access
Full screens
Syntax

”Đáp án:
Cơ sở của dữ liệu
Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu
Ứng dụng cứng
Bảo trì phần cứng của máy tính
Ứng dụng máy
Mục cấu hình ứng dụng của máy tính
Phiên lập
Thiết lập lên, setup
Truy cập vào
Truy cập vào trái phép
Toàn hết màn hình
Những cú pháp
Qua bài tập ở phía trên nhưng mà bạn đã làm, bạn đã có nhớ được khoảng bao nhiêu từ vựng rồi, cách rèn luyện bài tập giúp bạn nhớ vựng lâu hơn là lúc bạn chỉ đọc riêng lẽ mỗi từ nhưng mà thôi. Bạn hãy nỗ lực mỗi ngày rèn luyện thêm, mỗi ngày trao dồi  thêm một ít, để nhớ thật lâu, thật cụ thể các từ.
Từ vựng về công nghệ ko phải dễ cũng ko phải là quá khó để chúng ta có thể ko học được. Hãy biến các từ vựng đó trở thành dễ dàng hơn với bạn lúc học chúng. Tham khảo thêm cách thức học tiếng Anh của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL để tự trau dồi nhé.
Mẹo học tốt các từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ 
Thật là khó để có thể nhớ hết từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin nếu ko có những phương pháp học thích hợp. Sau đay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về cách học từ làm sao để dễ nhớ nhé.
Nhớ được từ vựng chưa bao giờ là dễ đối với mỗi người, nhưng để có thể nhớ được hết hàng loạt từ vựng chuyên ngành, trong đó có từ vựng chuyên ngành công nghệ thông tin, thì lại càng khó hơn bao giờ hết vì nó khô khan. Nhưng bằng phương pháp “Âm thanh tương tự” nhưng mà bài viết này giới thiệu sau đây, bạn sẽ thấy việc học thuộc từ vựng sẽ dễ dàng và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 
Sau đây là tất cả những tổng hợp nhưng mà Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL vừa san sẻ về từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ cho các bạn. Hãy cùng nhau học tập rèn luyện để dễ dàng nắm rõ được nhé.
Học tập chưa bao giờ là đủ, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực rèn luyện, trao dồi thêm thật nhiều tri thức. Chúc các bạn luôn thật nhiều thành công và luôn tự tạo thú vui bởi học tập
 
 

Bạn thấy bài viết 210+ từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ phổ biến nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về 210+ từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ phổ biến nhất bên dưới để Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: imperialhotelschool.edu.vn của Trường Cao đẳng Nghề Khách sạn Du lịch Quốc tế IMPERIAL

Nhớ để nguồn: 210+ từ vựng tiếng anh chủ đề công nghệ phổ biến nhất của website imperialhotelschool.edu.vn

Viết một bình luận